Deklaracja dostępności

Raport dostępności

Na podstawie art. 11 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020.1062) publikujemy Raport o stanie zapewnienia dostępności UKE.
Raport zawiera informacje w zakresie spełniania przez UKE minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, które wskazuje art. 6 ww. ustawy.

Rekrutacja

Pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego.

Skontaktuj się z nami
Skip to content