Zima w mieście 2021

Zasady postępowania rekrutacyjnego

do Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2021

(szkoły ogólnodostępne)

Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” zwanej dalej Akcją, organizowany w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych zwanych dalej FPE w roku szkolnym 2020/2021 prowadzony jest zgodnie z art. 92a – 92t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452).

Nabór dzieci i młodzieży do Akcji jest prowadzony na podstawie zarządzenia nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”.

 1. Rekrutacja uczniów warszawskich szkół oraz uczniów mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie z klas I-IV szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 do Akcji, organizowanej w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych (zwanych dalej FPE) prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń.
 2. Terminy rekrutacji zostały określone w harmonogramie dla kandydata, który dostępny jest na stronach internetowych dzielnic oraz szkół będących organizatorem FPE, a także w serwisie Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy pod adresem: www.edukacja.warszawa.pl
  1. Listę FPE przekazuje koordynator dzielnicowy.
  2. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata zapisują dziecko na tygodniowe turnusy feryjne (od poniedziałku do piątku), które organizowane są w terminie od 4 stycznia 2021 r. do 15 stycznia 2021 r. W każdym turnusie można wskazać dowolną liczbę FPE, w których organizowana jest Akcja „Zima w Mieście” 2021.
 3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w oparciu o zgłoszenie – rejestrację w elektronicznym systemie pod adresem: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl w terminie określonym w harmonogramie tj. od 7 grudnia 2020 r. od godziny 12.00 do 11 grudnia 2020 r. do godziny 24.00.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata mogą zarejestrować dziecko tylko jeden raz używając numeru PESEL jako loginu oraz unikalnego hasła ustanowionego przez zgłaszającego. W przypadku braku numeru PESEL rodzice/opiekunowie prawni kandydata udają się do FPE w celu uzyskania identyfikatora – loginu, który umożliwi zarejestrowanie dziecka w elektronicznym systemie zgłoszeń. Wielokrotne zalogowanie tego samego kandydata przy użyciu różnych loginów jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie do Akcji.
 5. W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich kandydatów w danym FPE stosowane będą kryteria przyjęcia:
 • uczeń uczęszczający w trakcie roku szkolnego do szkoły będącej FPE;
 • uczeń uczęszczający w trakcie roku szkolnego do szkoły na terenie dzielnicy;
 • rodzeństwo – poprzez rodzeństwo należy rozumieć ucznia klas I – VIII szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej, który ubiega się o przyjęcie do FPE w tym samym terminie.
 1. Zapisy uczniów warszawskich szkół specjalnych przebiegają na podstawie zasad postępowania rekrutacyjnego do Akcji „Zima w Mieście” 2021 w szkołach/placówkach specjalnych.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów warszawskich szkół specjalnych ubiegający się o przyjęcie do Akcji rejestrują się w elektronicznym systemie zgłoszeń do Akcji lub zgłaszają się bezpośrednio do szkół specjalnych, które w roku szkolnym 2020/2021 organizują Akcję.
 3. Informację o zakwalifikowaniu można uzyskać w elektronicznym systemie zgłoszeń po zalogowaniu się pod adresem: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl, w terminie określonym harmonogramem tj. 16 grudnia 2020 od godziny 12.00.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów zakwalifikowanych do Akcji, składają kartę kwalifikacyjną oraz dokonują opłat za posiłki i opiekę/dostarczają zaświadczenia o zwolnieniu z opłat z macierzystej szkoły, zgodnie z Regulaminem FPE, w terminie określonym harmonogramem tj. od 16 grudnia 2020 r. od godziny 12.00 do 18 grudnia 2020 r. do godziny 15.00.
 5. Brak złożenia wymienionych dokumentów w terminie określonym harmonogramem tj. od 16 grudnia 2020 r. od godziny 12.00 do 18 grudnia 2020 r. do godziny 15.00, oznacza rezygnację  z miejsca w FPE, do której kandydat został zakwalifikowany.
 6. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.
 7. Po ogłoszeniu wyników naboru rozpoczynają się zapisy na wolne miejsca, szczegóły poniżej.
 8. O rezygnacji z udziału w Akcji rodzice/opiekunowie prawni kandydata/uczestnika informują kierownika wypoczynku w formie pisemnej, w tym mailowej używając danych kontaktowych   odpowiedniej placówki.
  1. Jako rezygnacja z udziału w Akcji rozumiana jest też dwudniowa nieusprawiedliwiona nieobecność uczestnika w FPE. Nieobecność można zgłaszać używając danych kontaktowych odpowiedniej placówki.
  2. Informacja o zapisach jest podana do wiadomości publicznej poprzez stronę internetową FPE oraz zamieszczenie jej w szkołach,  serwisach dzielnic, Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy pod adresem: edukacja.warszawa.pl

Harmonogram zapisów do Akcji „Zima w Mieście” 2021

DataEtap zapisów/czynności kandydata
oddo
7 grudnia 2020
godzina 12.00
11 grudnia 2020
godzina 24.00
Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów Adres systemu: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl
16 grudnia 2020
godzina 12.00
Informacja o kandydatach zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
16 grudnia 2020
godzina 12.00
18 grudnia 2020
godzina 15.00
Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły/placówki, do której kandydat został zakwalifikowany (karta jest na jeden turnus).
Dokonanie opłaty za żywienie i opiekę
16 grudnia 2020
godzina 12.00
18 grudnia 2020
godzina 16.00
Potwierdzanie woli udziału w Akcji „Zima w Mieście” 2021,
w każdej szkole/placówce, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie:
– karty kwalifikacyjnej wraz załącznikami
– potwierdzenia opłat za żywienie i opiekę lub zaświadczenia
o zwolnieniu z opłat.
Potwierdzenie woli jest warunkiem udziału w Akcji.
22 grudnia 2020
godziny 12.00
Informacja o kandydatach, którzy potwierdzili wolę udziału.Ostateczną decyzję o przyjęciu do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.
22 grudnia 2020
godzina 15.00
Aktualizacja wykazu wolnych miejsc.

Rekrutacja na wolne miejsca

 1. Zapisy w ramach rekrutacji na wolne miejsca odbywają się:
 • tylko do FPE, dysponujących miejscami;
 • zgodnie z harmonogramem; tj. trwają od 22 grudnia 2020 r. od godziny 15.00 do czasu zakończenia Akcji „Zima w Mieście” 2021;
 • na podstawie zgłoszenia tj. wypełnionej przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata karty kwalifikacyjnej, którą można pobrać ze strony elektronicznego systemu zgłoszeń znajdującego się pod adresem: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl lub otrzymać w FPE.
 1. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata, który nie brał udziału we wcześniejszych zapisach, a chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do Akcji z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną zgłaszają się do FPE, która dysponuje wolnymi miejscami. Dokonują opłat zgodnie z informacją uzyskaną w FPE lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach, został przyjęty, a rodzice/opiekunowie prawni kandydata chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do innej FPE są zobowiązani do złożenia pisemnej rezygnacji w FPE, w której została złożona karta kwalifikacyjna i potwierdzenie opłat. Następnie rodzice/opiekunowie prawni kandydata zgłaszają się do FPE, która dysponuje wolnymi miejscami z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną. Dokonują opłat zgodnie z informacją uzyskaną w FPE lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach i nie został przyjęty, a rodzice/opiekunowie prawni kandydata chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do Akcji zgłaszają się do FPE, która dysponuje wolnymi miejscami, z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną. Dokonują opłat zgodnie z informacją uzyskaną w FPE lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach, został zakwalifikowany, ale rodzice/opiekunowie prawni kandydata nie potwierdzili woli, tj. nie złożyli karty kwalifikacyjnej wraz z potwierdzeniem dokonania opłat/zaświadczenia  o zwolnieniu z opłat w terminie określonym w harmonogramie, a chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do Akcji z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną zgłaszają się do FPE, która dysponuje wolnymi miejscami. Dokonują opłaty zgodnie z informacją uzyskaną w FPE lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.
22 grudnia 2020
godzina 15.00
15 stycznia 2021Zapisy na wolne miejsca w godzinach ustalonych w danej szkole/placówce.Rodzic/opiekun prawny zgłasza chęć udziału dziecka w Akcji w szkole/placówce dysponującej wolnymi miejscami.Decyzję o przyjęciu do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

Już od 7 grudnia 2020 r. od godziny 12.00 rozpoczynamy zapisy do Warszawskiej Akcji „Zima
w Mieście” 2021.

Warszawska Akcja „Zima w Mieście” 2021 odbędzie się w dniach od 4 stycznia 2021 r.
do 15 stycznia 2021 r.

W okresie ferii warszawscy uczniowie oraz dzieci mieszkające na stałe w stolicy będą mieli zapewnioną opiekę oraz zajęcia dostosowane do obecnie panującej sytuacji epidemicznej.

Zapraszamy!

Rekrutacja

Pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego.

Skontaktuj się z nami
Skip to content