Zima w mieście 2021

Zasady postępowania rekrutacyjnego

do Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2021

(szkoły ogólnodostępne)

Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” zwanej dalej Akcją, organizowany w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych zwanych dalej FPE w roku szkolnym 2020/2021 prowadzony jest zgodnie z art. 92a – 92t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452).

Nabór dzieci i młodzieży do Akcji jest prowadzony na podstawie zarządzenia nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”.

 1. Rekrutacja uczniów warszawskich szkół oraz uczniów mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie z klas I-IV szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 do Akcji, organizowanej w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych (zwanych dalej FPE) prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń.
 2. Terminy rekrutacji zostały określone w harmonogramie dla kandydata, który dostępny jest na stronach internetowych dzielnic oraz szkół będących organizatorem FPE, a także w serwisie Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy pod adresem: www.edukacja.warszawa.pl
  1. Listę FPE przekazuje koordynator dzielnicowy.
  2. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata zapisują dziecko na tygodniowe turnusy feryjne (od poniedziałku do piątku), które organizowane są w terminie od 4 stycznia 2021 r. do 15 stycznia 2021 r. W każdym turnusie można wskazać dowolną liczbę FPE, w których organizowana jest Akcja „Zima w Mieście” 2021.
 3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w oparciu o zgłoszenie – rejestrację w elektronicznym systemie pod adresem: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl w terminie określonym w harmonogramie tj. od 7 grudnia 2020 r. od godziny 12.00 do 11 grudnia 2020 r. do godziny 24.00.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata mogą zarejestrować dziecko tylko jeden raz używając numeru PESEL jako loginu oraz unikalnego hasła ustanowionego przez zgłaszającego. W przypadku braku numeru PESEL rodzice/opiekunowie prawni kandydata udają się do FPE w celu uzyskania identyfikatora – loginu, który umożliwi zarejestrowanie dziecka w elektronicznym systemie zgłoszeń. Wielokrotne zalogowanie tego samego kandydata przy użyciu różnych loginów jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie do Akcji.
 5. W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich kandydatów w danym FPE stosowane będą kryteria przyjęcia:
 • uczeń uczęszczający w trakcie roku szkolnego do szkoły będącej FPE;
 • uczeń uczęszczający w trakcie roku szkolnego do szkoły na terenie dzielnicy;
 • rodzeństwo – poprzez rodzeństwo należy rozumieć ucznia klas I – VIII szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej, który ubiega się o przyjęcie do FPE w tym samym terminie.
 1. Zapisy uczniów warszawskich szkół specjalnych przebiegają na podstawie zasad postępowania rekrutacyjnego do Akcji „Zima w Mieście” 2021 w szkołach/placówkach specjalnych.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów warszawskich szkół specjalnych ubiegający się o przyjęcie do Akcji rejestrują się w elektronicznym systemie zgłoszeń do Akcji lub zgłaszają się bezpośrednio do szkół specjalnych, które w roku szkolnym 2020/2021 organizują Akcję.
 3. Informację o zakwalifikowaniu można uzyskać w elektronicznym systemie zgłoszeń po zalogowaniu się pod adresem: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl, w terminie określonym harmonogramem tj. 16 grudnia 2020 od godziny 12.00.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów zakwalifikowanych do Akcji, składają kartę kwalifikacyjną oraz dokonują opłat za posiłki i opiekę/dostarczają zaświadczenia o zwolnieniu z opłat z macierzystej szkoły, zgodnie z Regulaminem FPE, w terminie określonym harmonogramem tj. od 16 grudnia 2020 r. od godziny 12.00 do 18 grudnia 2020 r. do godziny 15.00.
 5. Brak złożenia wymienionych dokumentów w terminie określonym harmonogramem tj. od 16 grudnia 2020 r. od godziny 12.00 do 18 grudnia 2020 r. do godziny 15.00, oznacza rezygnację  z miejsca w FPE, do której kandydat został zakwalifikowany.
 6. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.
 7. Po ogłoszeniu wyników naboru rozpoczynają się zapisy na wolne miejsca, szczegóły poniżej.
 8. O rezygnacji z udziału w Akcji rodzice/opiekunowie prawni kandydata/uczestnika informują kierownika wypoczynku w formie pisemnej, w tym mailowej używając danych kontaktowych   odpowiedniej placówki.
  1. Jako rezygnacja z udziału w Akcji rozumiana jest też dwudniowa nieusprawiedliwiona nieobecność uczestnika w FPE. Nieobecność można zgłaszać używając danych kontaktowych odpowiedniej placówki.
  2. Informacja o zapisach jest podana do wiadomości publicznej poprzez stronę internetową FPE oraz zamieszczenie jej w szkołach,  serwisach dzielnic, Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy pod adresem: edukacja.warszawa.pl

Harmonogram zapisów do Akcji „Zima w Mieście” 2021

DataEtap zapisów/czynności kandydata
oddo
7 grudnia 2020
godzina 12.00
11 grudnia 2020
godzina 24.00
Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów Adres systemu: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl
16 grudnia 2020
godzina 12.00
Informacja o kandydatach zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
16 grudnia 2020
godzina 12.00
18 grudnia 2020
godzina 15.00
Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły/placówki, do której kandydat został zakwalifikowany (karta jest na jeden turnus).
Dokonanie opłaty za żywienie i opiekę
16 grudnia 2020
godzina 12.00
18 grudnia 2020
godzina 16.00
Potwierdzanie woli udziału w Akcji „Zima w Mieście” 2021,
w każdej szkole/placówce, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie:
– karty kwalifikacyjnej wraz załącznikami
– potwierdzenia opłat za żywienie i opiekę lub zaświadczenia
o zwolnieniu z opłat.
Potwierdzenie woli jest warunkiem udziału w Akcji.
22 grudnia 2020
godziny 12.00
Informacja o kandydatach, którzy potwierdzili wolę udziału.Ostateczną decyzję o przyjęciu do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.
22 grudnia 2020
godzina 15.00
Aktualizacja wykazu wolnych miejsc.

Rekrutacja na wolne miejsca

 1. Zapisy w ramach rekrutacji na wolne miejsca odbywają się:
 • tylko do FPE, dysponujących miejscami;
 • zgodnie z harmonogramem; tj. trwają od 22 grudnia 2020 r. od godziny 15.00 do czasu zakończenia Akcji „Zima w Mieście” 2021;
 • na podstawie zgłoszenia tj. wypełnionej przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata karty kwalifikacyjnej, którą można pobrać ze strony elektronicznego systemu zgłoszeń znajdującego się pod adresem: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl lub otrzymać w FPE.
 1. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata, który nie brał udziału we wcześniejszych zapisach, a chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do Akcji z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną zgłaszają się do FPE, która dysponuje wolnymi miejscami. Dokonują opłat zgodnie z informacją uzyskaną w FPE lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach, został przyjęty, a rodzice/opiekunowie prawni kandydata chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do innej FPE są zobowiązani do złożenia pisemnej rezygnacji w FPE, w której została złożona karta kwalifikacyjna i potwierdzenie opłat. Następnie rodzice/opiekunowie prawni kandydata zgłaszają się do FPE, która dysponuje wolnymi miejscami z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną. Dokonują opłat zgodnie z informacją uzyskaną w FPE lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach i nie został przyjęty, a rodzice/opiekunowie prawni kandydata chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do Akcji zgłaszają się do FPE, która dysponuje wolnymi miejscami, z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną. Dokonują opłat zgodnie z informacją uzyskaną w FPE lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach, został zakwalifikowany, ale rodzice/opiekunowie prawni kandydata nie potwierdzili woli, tj. nie złożyli karty kwalifikacyjnej wraz z potwierdzeniem dokonania opłat/zaświadczenia  o zwolnieniu z opłat w terminie określonym w harmonogramie, a chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do Akcji z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną zgłaszają się do FPE, która dysponuje wolnymi miejscami. Dokonują opłaty zgodnie z informacją uzyskaną w FPE lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.
22 grudnia 2020
godzina 15.00
15 stycznia 2021Zapisy na wolne miejsca w godzinach ustalonych w danej szkole/placówce.Rodzic/opiekun prawny zgłasza chęć udziału dziecka w Akcji w szkole/placówce dysponującej wolnymi miejscami.Decyzję o przyjęciu do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

Już od 7 grudnia 2020 r. od godziny 12.00 rozpoczynamy zapisy do Warszawskiej Akcji „Zima
w Mieście” 2021.

Warszawska Akcja „Zima w Mieście” 2021 odbędzie się w dniach od 4 stycznia 2021 r.
do 15 stycznia 2021 r.

W okresie ferii warszawscy uczniowie oraz dzieci mieszkające na stałe w stolicy będą mieli zapewnioną opiekę oraz zajęcia dostosowane do obecnie panującej sytuacji epidemicznej.

Zapraszamy!

Rekrutacja

Pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego.

Skontaktuj się z nami
Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Przechowują dane narzędzi analitycznych, np.: Google Analytics.
Przechowują dane związane z działaniem reklam.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami.

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Skip to content