Zasady postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych i placówki artystycznej m.st. Warszawy w roku szkolnym 2022/2023

Nabór dzieci i młodzieży na zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz zajęcia rozwijające zainteresowania w roku szkolnym 2022/2023 jest prowadzony na podstawie odpowiednich przepisów Rozdziału 6 „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), a w szczególności na podstawie art. 144 tej ustawy oraz na podstawie zasad zapisanych poniżej uzgodnionych z dyrektorami placówek oświatowo-wychowawczych i dyrektorem placówki artystycznej.

 1. Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 na wolne miejsca w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych i placówce artystycznej (zwanych dalej placówkami) prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu rekrutacji.
 2. Terminy rekrutacji zostały określone w harmonogramie dla kandydata, który dostępny jest w serwisie Biura Edukacji, na stronach internetowych placówek oświatowowychowawczych oraz pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
 3. Dyrektor placówki, w której organizowane są zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz zajęcia rozwijające zainteresowania przed rozpoczęciem rekrutacji określa maksymalną liczebność poszczególnych grup, w których planuje zajęcia w roku szkolnym 2022/2023 wraz z podaniem ich typu, rodzaju, stopnia trudności lub przedziału wiekowego uczestników mogących brać w nich udział. Dopuszcza się określenie dodatkowych wymagań dla kandydatów (uzasadnionych charakterem zajęć).
 4. Zasady rekrutacji nie dotyczą zajęć organizowanych przez placówki w czasie ferii zimowych i letnich, podczas których obowiązują zasady dotyczące Warszawskiej Akcji ,Lato/Zima w Mieście” oraz zajęć opiekuńczych i ogólnorozwojowych ze zmienną liczbą wychowanków prowadzonych przez placówki.
 5. Przy naborze prowadzonym podczas roku szkolnego na zajęcia i warsztaty adresowane do grup szkolnych, zajęcia świetlicowe, okresowe i okazjonalne, zasady rekrutacji nie mają zastosowania.
 6. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/opiekuna prawnego kandydata/ kandydata pełnoletniego.
 7. Dopuszcza się możliwość przesłania skanu lub zdjęcia deklaracji kontynuacji/wniosku i wymienionych poniżej dokumentów, o parametrach podanych przez dyrektora placówki, na adres poczty elektronicznej wskazany przez dyrektora placówki, z dopiskiem w tytule wiadomości „Rekrutacja 2022”. W przypadku przesłania nieczytelnego skanu/zdjęcia komisja rekrutacyjna ma prawo zobowiązać rodzica/opiekuna prawnego /kandydata pełnoletniego do dostarczenia oryginału dokumentu w wyznaczonym terminie. Niedostarczenie dokumentu we właściwym czasie jest rozumiane jako rezygnacja z miejsca.
 8. Rodzice/opiekunowie prawni uczestnika/pełnoletni uczestnik biorący udział w zajęciach organizowanych przez placówkę w roku szkolnym 2021/2022 zainteresowani zajęciami w kolejnym roku szkolnym tj. 2022/2023, składają deklarację kontynuacji uczestnictwa w zajęciach, w terminie 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji. Po zalogowaniu się w elektronicznym systemie rekrutacji i uzupełnieniu niezbędnych danych, należy

dokument wydrukować, podpisać i złożyć (zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 7) w placówce.

 • Po złożeniu/przesłaniu deklaracji, o których mowa w pkt 8, od kandydatów zamieszkałych w Warszawie, przyjmowane są wnioski o przyjęcie na wolne miejsca na zajęcia w placówce w terminie określonym w szczegółowym harmonogramie. Po wypełnieniu, wydrukowany i podpisany wniosek należy złożyć (zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 7) w każdej placówce, w której kandydat ubiega się o przyjęcie na zajęcia.
 • Dyrektor placówki może zorganizować badania uzdolnień kierunkowych kandydatów. O terminie jego przeprowadzenia kandydat zostaje poinformowany w placówce lub w elektronicznym systemie rekrutacji po zalogowaniu się pod adresem: warszawapozaszkolne.pzo.edu.pl
 • Warunki organizacji oraz definicję pozytywnego wyniku badania uzdolnień kierunkowych kandydatów ustala rada pedagogiczna placówki. Badanie uzdolnień kierunkowych przeprowadza komisja rekrutacyjna.
 • Jeżeli po przeprowadzeniu badania uzdolnień kierunkowych liczba kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik, jest większa niż liczba wolnych miejsc, przeprowadzany jest pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego.
 • W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe, zgodnie z art. 131 ustawy Prawo oświatowe, przy czym za każde kryterium można uzyskać 2 punkty.
 • W przypadku przeprowadzenia pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego rodzic kandydata/opiekun prawny lub kandydat pełnoletni w terminie określonym przez dyrektora, jest zobowiązany złożyć (zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 7) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów ustawowych (dokumenty są określone w art. 150 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe).
 • Dokumenty określone w art. 150 ust. 2 pkt 1 lit. b, c, d ww. ustawy mogą być składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu zgodnie z art. 76a S 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) lub wyciągu z dokumentu, a także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata/opiekuna prawnego/kandydata pełnoletniego.
 • Jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego jest większa liczba kandydatów niż wolnych miejsc na zajęcia, przeprowadzany jest drugi etap postępowania rekrutacyjnego, w którym brane są pod uwagę kryteria samorządowe określone w uchwale Nr XLV/1085/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo — wychowawczych prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3325).
 • W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria, o których mowa w pkt 16, przy czym za każde kryterium można uzyskać 1 punkt.
 • W przypadku, o którym mowa w pkt. 16, rodzic kandydata/opiekun prawny lub kandydat pełnoletni w terminie określonym przez dyrektora, jest zobowiązany do złożenia (zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 7) dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych określonych w ww. uchwale.
 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej, na podstawie art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe, może poprosić o dokumenty potwierdzające informacje zawarte w oświadczeniach.
 • Oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Odpowiedzialność jest potwierdzona odpowiednią klauzulą zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe.
 • Przy rekrutacji na sportowe zajęcia specjalistyczne wymagające odpowiednich predyspozycji zdrowotnych, niezbędne jest złożenie (zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 7) orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia w danej dyscyplinie sportowej potwierdzającego stan zdrowia kandydatów (art. 150 ust. 2 pkt 4 lit h)
 • Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora placówki, który zgodnie z art. 157 ustawy Prawo oświatowe, wyznacza przewodniczącego komisji. Szczegółowe zasady działania komisji rekrutacyjnej określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z poz. 1737).
 • Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na zajęcia w placówce (art. 158 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe) oraz list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na zajęcia w placówce (art. 158 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe). Wyniki rekrutacji podane są zgodnie z zasadami określonymi w art. 158 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe publikowane w terminie określonym w harmonogramie tj. 22 czerwca br. o godzinie

12.00 ogłaszane są listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Informację można uzyskać w elektronicznym systemie rekrutacji po zalogowaniu się pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

 • Wyniki rekrutacji podane są zgodnie z zasadami określonymi w art. 158 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe publikowane w terminie określonym w harmonogramie tj. 23 czerwca br. o godzinie 12.00 ogłaszane są listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Informację o wynikach można też uzyskać w elektronicznym systemie rekrutacji po zalogowaniu się pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
 • Procedura odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej określona jest w art. 158 ust. 6—9 ustawy Prawo oświatowe.
 • Wyniki rekrutacji uzupełniającej podane są do publicznej wiadomości do 31 sierpnia 2022 r. Rekrutacja uzupełniająca odbywa się według takich samych zasad jak rekrutacja ją poprzedzająca.
 • Jeżeli po przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej, po rozpoczęciu roku szkolnego pozostały wolne miejsca w grupie zajęciowej, w stosunku do kolejnych chętnych kandydatów nie stosuje się zasad rekrutacji. O przyjęciu do grupy zajęciowej na wolne miejsca decyduje dyrektor placówki.
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może, po przeprowadzeniu rekrutacji, podjąć decyzję o zmianie liczebności grupy.
 • Informacja o rekrutacji jest podana do wiadomości publicznej poprzez stronę internetową placówki oraz zamieszczenie jej na tablicach ogłoszeń w placówce oraz w serwisie Biura Edukacji i pod adresem elektronicznego systemu rekrutacji do placówek: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA

BIURA EDUKACJI

Mirosław Sielatycki

Rekrutacja

Pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego.

Skontaktuj się z nami
Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Przechowują dane narzędzi analitycznych, np.: Google Analytics.
Przechowują dane związane z działaniem reklam.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami.

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Skip to content