Zima w mieście 2020 

zima w miescie

Z uwagi na brak decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczenia organizacji półkolonii dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych, możliwe jest odwołanie w całości Akcji „Zima w Mieście” 2021.

 Warszawska Akcja „Zima w Mieście” 2021

Już od 7 grudnia 2020 r. od godziny 12.00 rozpoczynamy zapisy do Warszawskiej Akcji „Zima
w Mieście” 2021.

Warszawska Akcja „Zima w Mieście” 2021 odbędzie się w dniach od 4 stycznia 2021 r.
do 15 stycznia 2021 r.

W okresie ferii warszawscy uczniowie oraz dzieci mieszkające na stałe w stolicy będą mieli zapewnioną opiekę oraz zajęcia dostosowane do obecnie panującej sytuacji epidemicznej.

Jak się zapisać?

Zapisy na „Zimę w Mieście” 2021 w elektronicznym systemie rozpoczną się 7 grudnia od godziny 12.00
i potrwają do 11 grudnia do godziny 00.00. Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej proszę zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów.

Zapisywać się można pod adresem https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

Rodzice dzieci rejestrują się w systemie za pomocą numeru PESEL dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych, należy wskazać preferowane szkoły. Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy z 2 jednotygodniowych turnusów, które trwają od poniedziałku do piątku.

Informację o zakwalifikowaniu można uzyskać w elektronicznym systemie zgłoszeń po zalogowaniu się pod adresem: https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl od 16 grudnia 2020 r. od godziny 12.00.

Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 16 grudnia od godz. 12.00
do 18 grudnia do godz. 15.00 należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie
o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami w każdej ze szkół,
do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje organizator wypoczynku.

Feryjne Placówki Edukacyjne

Podobnie jak w minionych latach FPE będą działać przez pięć dni w tygodniu w godzinach
od 7.00-8.00 do 16.00-17.00, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym na stałe w Warszawie.

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny. Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych. Opłata wynosi 10 zł dziennie za dwa posiłki (w tym jeden ciepły) oraz 10 zł dziennie za opiekę. Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego korzystają ze zwolnienia z opłat za obiady na mocy decyzji OPS lub dyrektora szkoły, są zwolnieni z opłat za opiekę oraz wyżywienie również podczas wakacji.

Zasady opieki nad dziećmi podczas ferii

Feryjne Placówki Edukacyjne będą funkcjonowały zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Wprowadza się m.in. ograniczenie do 12-14 uczniów w grupie. Program wypoczynku będzie realizowany na terenie placówki lub w jej najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi. Stworzenie bezpiecznych warunków dla wszystkich uczestników jest dla nas priorytetowym zadaniem.

Wszystkie informacje dotyczące Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2021 dostępne są na stronie https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

Wykaz szkół  podstawowych realizujących Warszawską Akcję  „Zima w Mieście” 2021 w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

 Feryjne Placówki Edukacyjne

 w okresie od 4 stycznia 2021 roku do 9 stycznia 2021 roku*

1.         Szkoła Podstawowa nr 120, ul. Międzyborska 64/70

2.         Szkoła Podstawowa nr 168, ul. Zwycięzców 44

3.         Szkoła Podstawowa nr 215, ul. Kwatery Głównej 13

4.         Szkoła Podstawowa nr 312, ul. W. Umińskiego 12

 w okresie od 11 stycznia 2021 roku do 15 stycznia 2021 roku

1.         Szkoła Podstawowa nr 143, Al. Stanów Zjednoczonych 27

2.         Szkoła Podstawowa nr 163, ul. Osiecka 28/32

3.         Szkoła Podstawowa  nr 374, ul. Boremlowska 6/12

4.         Szkoła Podstawowa nr 375, ul. gen. R. Abrahama 10

  *z wyłączeniem 6 stycznia 2021 roku – dnia ustawowo wolnego od pracy.

Zapraszamy!

 

 

Dodano: 5.12.2020 przez Agataug

Współczesny wymiar bezpieczeństwa w szkołach i placówkach w okresie pandemii 

Zapraszamy na Konferencję dla nauczycieli, rodziców i uczestników zajęć
organizowaną w dniu 8 grudnia 2020 r. w godz. 12.00- 14.20 przez Kuratorium Oświaty
w Warszawie, przy współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia
Nauczycieli oraz Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
w Warszawie.
Konferencja będzie dostępna pod linkiem:

https://youtu.be/wyS-9dJx5WE

Word_16x16zał. PROGRAM KONFERENCJI 8.12.20

Dodano: 3.12.2020 przez Agataug

Sport w czerwonej strefie od 24.10.2020 r. 

Współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe są organizowane bez udziału publiczności.
W zajęciach organizowanych jako forma zorganizowanej aktywności fizycznej lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym (z wyłączeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych, których nie dotyczą ograniczenia co do maksymalnej liczby osób) może brać udział nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia.

Dodano: 24.10.2020 przez Agataug

Wytyczne w zakresie udostępnienia infrastruktury sportowej w MOS Nr 2 

Na potrzeby niniejszego opracowania przyjmuje się, że:

 1. Sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne
  lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.
  Za sport uważa się również współzawodnictwo oparte na aktywności intelektualnej, którego celem jest osiągnięcie wyniku sportowego[1].
 2. Współzawodnictwem sportowym jest rywalizacja sportowa o charakterze indywidualnym
  lub zespołowym, ukierunkowana na uzyskanie, przez osoby uczestniczące, optymalnych rezultatów dla danego sportu[2].
 3. Wydarzeniem sportowym jest każda impreza, która ma na celu popularyzowanie kultury fizycznej oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Wydarzeniom sportowym przyświeca
  cel współzawodnictwa[3].
 4. Zajęcia sportowe oznaczają każdą zorganizowaną formę aktywności fizycznej[4], w tym zajęcia jeden trener (instruktor) – jeden zawodnik (uczeń).
 5. Zorganizowana forma odnosi się wyłącznie do organizacji zajęć przez przedsiębiorców
  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty w ramach prowadzonej działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0).
 6. Kluby i centra fitness oznaczają każdą przestrzeń (pomieszczenia) przystosowaną
  lub przeznaczoną przez podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu do wykonywania ćwiczeń fitness (m.in. hale i sale sportowe, sale pomocnicze itp.).

Mając powyżej przedstawione założenia oraz powołane przepisy prawa – przedstawia się wytyczne dla warszawskich ośrodków sportu
i rekreacji (zwanych dalej łącznie Ośrodkami)[5] oraz  warszawskich placówek oświatowych w tym Międzyszkolnych Ośrodków Sportowych (zwanych dalej łącznie Placówkami) zarządzających obiektami sportowymi, o których mowa w niniejszych wytycznych.

1)             wszystkie obiekty sportowe, z wyłączeniem wskazanych w pkt. 2, zarządzane przez Ośrodki oraz placówki oświatowe, których stan techniczny na to pozwala, zostają otwarte od 19 października 2020 r. w celu świadczenia usług,

2)             zamknięte pozostają następujące części (funkcje) obiektów sportowych: aquaparki, łaźnie tureckie, sauny i łaźnie parowe, solaria, salony masażu itp. mające na celu poprawę samopoczucia (PKD 96.04.Z).

3)             wspólne zasady dla wszystkich obiektów:

a)                   działalność rozrywkowa i rekreacyjna odbywa się z ograniczeniem do nie więcej
niż 150 uczestników.

b)                  działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna polegająca na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzeń sportowych odbywa się
z ograniczeniem do nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia (limit nie dotyczy: kortów tenisowych) oraz
bez publiczności,

c)                   podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator wydarzenia sportowego
lub zajęć sportowych (w przypadku zajęć poza obiektem sportowym oraz niezwiązanych z wydarzeniem sportowym):

-               weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,

-               dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,

-               zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,

-               dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających, zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi
i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych
lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami.

d)                  osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe,

e)                  na terenie obiektów sportowych obowiązuje obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, ust i nosa. Obowiązku tego nie stosuje się w przypadku (dotyczy klientów):

-               dziecka do ukończenia 5. roku życia,

-               osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim albo trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa[6],

-               sędziego, trenera oraz osoby uprawiającej sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych,

-               osoby przebywającej na terenie lasu, parku, zieleńca albo plaży,

4)             w zakresie basenów, siłowni oraz klubów i centrów fitness obowiązują zasady wskazane
w pkt. 3 z następującymi ograniczeniami:

a)                  wstrzymuje się do odwołania sprzedaż biletów jednorazowych dla klientów indywidualnych,

b)                  korzystanie z w/w obiektów możliwe jest wyłącznie dla:

-               przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r.
– Prawo przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności związanej
ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (m.in. podmioty zajmujące się nauką pływania, trenerzy i instruktorzy sportowi itp.)

-               inne podmioty w ramach prowadzonej działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (m.in. kluby sportowe, w tym uczniowskie kluby sportowe),

-               publicznych i niepublicznych placówek oświatowych,

c)       zezwolenie na korzystanie z w/w obiektów przez podmioty wskazane pod lit. b musi:

-               być bezpośrednio powiązane z określonym współzawodnictwem sportowym, zajęciami sportowymi lub wydarzeniem sportowym,

-               zawierać dane niezbędne do weryfikacji obowiązku wskazanego w pkt. 3 lit. c
albo oświadczenie organizatora, że jest wyłącznie odpowiedzialny za wypełnienie tych obowiązków. W przypadku korzystania z obiektu na podstawie umów
(lub innych dokumentów) zawartych przed wejściem w życie rozporządzeń, o których mowa w pkt A i B – do takiego zezwolenia należy dołączyć stosowne oświadczenie organizatora,

d)      Ośrodki i Placówki uprawnione są do organizacji własnych zajęć sportowych na
w/w obiektach, w szczególności grupowej i indywidualnej nauki pływania, zajęć fitness
(w tym z wykorzystaniem siłowni).[1] Art. 2 ustawy z 25 czerwca 2020 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133).

[2] Definicja na podstawie Głównego Urzędu Statystycznego, za stroną internetową: https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/995,pojecie.html (dostęp: 18.10.2020 r.)

[3] Popławski A. Bezpieczeństwo imprez masowych – wybrane zagadnienia ”Colloquim Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych. Kwartalnik 3/2016″, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, str. 136.

[4]Według Światowej Organizacji Zdrowia (ang. WHO) aktywność fizyczną definiujemy jako ruch ciała wywołany przez mięśnie szkieletowe, który wymaga energii (za stroną internetową: https://www.who.int/health-topics/physical-activity#tab=tab_1 – dostęp: 18.10.2020 r.)

[5] należy przez to rozumieć 16 dzielnicowych ośrodków sportu i rekreacji oraz Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa i Park Kultury w Powsinie.

[6] Uprawnienie do żądania przedstawienia odpowiedniego zaświadczenia przysługuje Policji i Straży Miejskiej.

Dodano: 21.10.2020 przez Agataug

Mistrzostwa Europy Gdańsk 2020 

Świetne wyniki w tym sezonie osiągają podopieczni Trenera Cezarego Gołdy startując w regatach w Klasie Laser.  W Mistrzostwach Europy Seniorów rozgrywanych w Gdańsku w dniach 8-13.10.2020 brązowy medal wywalczył Przemysław Machowski w kategorii U21 (Klasa Laser Radial). Łukasz Machowski zajął 6 miejsce a Filip Rajchert 14 miejsce w kategorii U21.
Znakomite wyniki uzyskali zawodnicy podczas Meczowych Mistrzostw Polski w Krakowie (09.10-11.10.2020). Alicja Spruch 1 miejsce w Klasie Laser Radial, Michalina Pawelczyk 1 miejsce w Klasie 4.7 oraz Marcin Pietrzak 3 miejsce w Klasie Laser Radial. W regatach Pucharu Polski w Giżycku Filip Rajchert zajął 1 miejsce w KLasie Laser Radial, Dominika Raszka 1 miejsce w kategoriiU17, w której ścigają się zawodnicy do lat 16 oraz Przemysław Machowski 2 m w klasie Laser Radial. Alicja Spruch 1 miejsce w klasie 4.7 w kategorii senior. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Dodano: 20.10.2020 przez Agataug

Mistrzostwa Europy w Poznaniu 10 – 11.10.2020 

W dniu dzisiejszym na torze regatowym Malta w Poznaniu polska osada 4xW w składzie: Katarzyna Boruch, Marta Wieliczko, Agnieszka Kobus-Zawojska, Katarzyna Zillmann (W4x) wywalczyła brązowy medal. Wcześniej również brązowy medal wywalczyła męska czwórka bez sternika 4-
w składzie: Michał Szpakowski, Marcin Brzeziński, Mikołaj Burda, Mateusz Wilangowski, ulegając osadzie holenderskiej i włoskiej. Po szaleńczym finiszu (na ostatnich 200 metrach tempo 43) srebrny medal wywalczył Natan Węgrzycki- Szymczyk. Z brązowym medalem wraca z rozegranych po raz pierwszy w historii, Parawioślarskich Mistrzostw Europy (PR2xMix2x) w Poznaniu Jolanta Majka i Michał Gadowski. Serdecznie gratulujemy!

 

Dodano: 11.10.2020 przez Agataug

Zgrupowanie żeglarzy Klasy 420 i 470 we Włoszech 

Aktualnie trwa obóz żeglarski we Włoszech. Zawodnicy Pana Jakuba Antoniaka trenują do 3 listopada na Morzu Liguryjskim niedaleko San Remo. Zazdrościmy i życzymy wielu sukcesów!

Zgrupowanie w Aregai we Włoszech.

Zgrupowanie w Aregai we Włoszech.

Dodano: 11.10.2020 przez Agataug

Mrągowo 2020 

W październiku nasi windsurferzy pod kierunkiem Pana Marcina Rapackiego wystartowali w Mistrzostwach Bazy Mrągowo. Udany start naszych reprezentantów i przy okazji zawodów świetna zabawa!
Trenerowi oraz zawodnikom serdecznie gratulujemy!

Windsurfing_Mrągowo1_2020Mrągowo_2Mrągowo3Mrągowo4

Mistrzostwa Bazy Mrągowo 2020 - film

Dodano: 11.10.2020 przez Agataug

LIV Warszawska Olimpiada Młodzieży 

W dniach 3-4 października odbyły się regaty wioślarskie rozgrywane w ramach LIV WOM.
W punktacji ogólnej nasi wychowankowie zajęli 2 miejsce zdobywając 168,75 punktów.

1x KJL – 2 miejsce Nina Walewska (tr. Maciej Zieliński)
1x KJL – 3 miejsce Kinga Kłys (tr. Maciej Zieliński)
1xKJM – 3 miejsce Weronika Prokosińska  (tr. Andrzej Durjasz)
1x KJM – 3 miejsce Beata Zembrowska ((tr. Maciej Zieliński)
1x KJM – 1 miejsce Urszula Kurek (tr. Maciej Zieliński
2x KJ – 1 miejsce Weronika Prokosińska, Oliwia Kozdrój (tr. Jacek Suchocki)

1x MJM- 1 miejsce Julian Magierowski (tr. Jacek Suchocki)
1x Ch – 2 miejsce Kacper Rzadkiewicz (tr. Jacek Suchocki)
1x MJ – 3 miejsce Jakub Gęborek (tr. Maciej Zieliński)
2x MJM – 1 miejsce Julian Magierowski, Maciej Drąg (tr. Jacek Suchocki)
4x MJ – 1 miejsce Gustaw Skarżyński, Patryk Szpak, Piotr Szulc, Jakub Gęborek (tr. Jacek Suchocki, Maciej Zieliński)
2x MJ – 2 miejsce Gustaw Skarżyński, Patryk Szpak (tr. Jacek Suchocki, Maciej Zieliński)
2x MJ – 3 miejsce Piotr Szulc, Gęborek Jakub (tr. Jacek Suchocki, Maciej Zieliński)
2x MJM – 3 miejsce Jerzy Robiński, Jan Starachowski (tr. Maciej Zieliński)
1x MJ – 1 miejsce Patryk Szpak (tr. Maciej Zieliński)
4x MJM – 3 miejsce Julian Magierowski, Maciej Drag, Michał Sadrzak, Jan Starachowski (tr. Jacek Suchocki, Agata Loranc)
4- MJ – 2 miejsce Piotr Szulc, Patryk Szpak, Michał Kaźmierczak, Jan Pogłód (tr. Maciej Zieliński, A. Loranc)
4- MJ – 3 miejsce Jakub Gęborek, Andrzej Gwiazda, Jakub Jankiewicz, Jacek Załęski (tr. Maria Gnojek, Maciej Zieliński)
W punktacji ogólnej:

I miejsce : WTW 257,25 pkt
II miejsce : MKS „DWÓJKA” 168,75 pkt
III miejsce : TWDW 43 pkt
IV miejsce : WRC 40 pkt

WOM3.10.2020_MJMiMJ

WOM4.10.20204x_MJMjpgJulian_WOM2x

Dodano: 11.10.2020 przez Agataug

Regaty Bitwa Warszawska 26.09.2020 

Staszic

W sobotę dnia 26.09.2020 r. odbyły się cykliczne regaty o Puchar Wisły, tym razem poświęcone Bitwie Warszawskiej. Pomimo niskiego stanu Wisły daliśmy radę wystawić aż cztery ósemki w kategorii liceów. Regaty Bitwa Warszawska, zakończyły się zwycięstwem osady Pani Marii Gnojek z LO im. Stanisława Staszica, 2 miejsce X LO z Wrocławia, 3 miejsce LO z VIII LO im. Króla Władysława IV. Kolejne miejsca zajęły osady z XXVII LO im. Tadeusza Czackiego, XVIII LO im. Jana Zamoyskiego oraz XIX LO im. Powstańców Warszawy. Gratulujemy i dziękujemy za wspaniałą postawę!

Dodano: 4.10.2020 przez Agataug