Referendum 

Referendum

Zagłosuj na nowe logo!

Wybierz logo nr 1 lub logo nr 2
i wrzuć swój głos do urny w holu MOS nr 2MOS2-logo-2018-bez_gradientów-na-ekran

logo nr 1

MOS2-logo-na ekran stare

logo nr 2

Konkurs trwa do 5 listopada 2018

Dodano: 4.11.2018 przez Agataug

Regulamin zawodów na ergometrze wioślarskim Drużyna Spartakusa dla Niepodległej 25.11.2018 

spartakus-stowarzyszenie-logo-kolorMOS2-logo-2018-bez_gradientów-na-ekran

 

20_logo_cobranding

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

   1.TERMIN I MIEJSCE

 Zawody zostaną rozegrane 25.11. 2018r ( niedziela ) o godz.10.00 w MOS nr 2 w Warszawie przy ulicy Wał Miedzeszyński 397 na 6 ergometrach Concept II.

 2. KIEROWNICTWO I ORGANIZACJA IMPREZY  

Organizatorem zawodów jest Stowarzyszenie Spartakus.

Współorganizatorem jest MOS Nr 2. Komisję sędziowską powołuje organizator.

Zadanie jest dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

3. REGULAMIN ZAWODÓW SPORTOWYCH

3.1. W zawodach mogą brać udział zawodnicy posiadający badania lekarskie lub oświadczenie rodzica

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach.

3.2. Zawody rozegrane zostaną na ergometrach wioślarskich typu Concept II .

3.3. Dystans zaprogramowany w komputerze ergometru wynosi 500 m w konkurencjach indywidualnych oraz 2000 m w biegach sztafetowych (każdy zawodnik sztafety ma do pokonania dystans 500m, licznik nie jest zatrzymywany), bieg specjalny i bieg z udziałem rodziców uczniów i nauczycieli liceów biorących udział w sztafetach odbędzie się na dystansie 250 m.

3.4 Wybór przesłony powietrza oraz przekładni (obciążenia ) jest dowolny. Ustawienie ich może być dokonane przez zawodnika przed startem do biegu.

3.5. Zawody odbędą się w następujących kategoriach wiekowych:

-     zawodnicy  niepełnosprawni

-          zawodnicy urodzeni w 2004-2005 r ( dziewczęta i chłopcy ) – młodzik

-          bieg specjalny – kategoria open

-          zawodnicy urodzeni w 2002-2003 r ( dziewczęta i chłopcy ) – junior młodszy

-          zawodnicy urodzeni w 2000-2001 r ( kobiety i mężczyźni  ) – junior

-          zawodnicy urodzeni w 2000-2001 r ( kobiety i mężczyźni  ) – junior lekka

-          zawodnicy urodzeni w 1996-1999 r ( kobiety i mężczyźni  ) – młodzieżowiec

-     zawodnicy urodzeni w 1996-1999 r ( kobiety i mężczyźni  ) – młodzieżowiec lekka

-            czteroosobowe sztafety licealne (mix dopuszczalne sztafety mieszane kobiet i mężczyzn)

-            indywidualny bieg rodziców uczniów i nauczycieli z liceów biorących udział w zawodach odbędą się na dystansie 250 m.

-            czteroosobowe sztafety kobiet urodzonych w 1995 i starsze

-            czteroosobowe sztafety mężczyzn urodzonych w 1995 i starszych

3.6. Zawodnik ma prawo startu w dwóch kategoriach (bieg indywidualny i sztafeta).

3.7. Awaria ergometru lub komputera upoważnia uczestników do ponownego startu.

4.NAGRODY

4.1 Trzem pierwszym zawodnikom w poszczególnych kategoriach zostaną wręczone medale oraz pamiątkowe upominki.

4.2 W kategorii sztafet licealnych oraz open trzem pierwszym sztafetom w poszczególnych kategoriach zostaną wręczone medale oraz pamiątkowe upominki.
4.3 ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY RODZICÓW.

4.4 Reprezentacje licealne, które najliczniej reprezentować będą swoją szkołę (łącznie uczniowie, nauczyciele i rodzice z danej szkoły startujący w zawodach) otrzymają puchary za trzy pierwsze miejsca. Ilość sztafet z jednego liceum jest dowolna.

5.INFORMACJE

5.1.Zgłoszenia do zawodów należy przesłać do dnia 20.11. 2018 r drogą elektroniczną na adres mailowy: j.rylski@poczta.fm lub spartakus@stowarzyszenie-spartakus.org.pl

Kontakt do organizatora: tel./fax  022 617-88-51, Agata Loranc tel. 514477141, Jacek Rylski tel. 604 207 671

5.2.Odprawa delegatów odbędzie się dnia 24.11.2018r. o godz.8:45 w MOS Nr 2

Więcej szczegółów na Facebooku strona Stowarzyszenie Spartakus drużyna amatorska, strona wydarzenia Drużyna Spartakusa dla Niepodległej, mos2 drużyna sportowa.

Dodano: 4.11.2018 przez Agataug

Drużyna Spartakusa dla Niepodległej 25.11.2018 

spartakus-stowarzyszenie-logo-kolor

S z a n o w n i P a n s t w o ,
Rok 2018 został uznany rokiem Niepodległosci. Stowarzyszenia Spartakus wspólnie
z Miedzyszkolnym Osrodkiem Sportowym Nr 2 pragnie wraz z młodzieza warszawska uczcić
Świeto wolnosci poprzez organizacje i udział w zawodach na ergometrach wioslarskich.
Niniejszym pismem chcielibyśmy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w dniu 25 listopada 2018 roku w zawodach „Drużyna
Spartakusa dla Niepodległej” rozgrywanych w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Nr 2 z okazji Jubileuszu 100 – lecia odzyskania
przez Polskę Niepodległości. Będziemy zaszczyceni obecnością Państwa i możliwością wspólnego świętowania.
Mamy nadzieję na liczną reprezentację trenerów, nauczycieli, zawodników i uczniów.
Wszystkich zapraszamy do startu w zawodach oraz wysłuchania prelekcji Pana Ignacego Rudzińskiego na temat:
„Wkład wioślarstwa i wioślarzy w odzyskanie przez Polskę niepodległości”.
Szczegóły podamy na miesiąc przed zawodami na stronie wydarzenia oraz na stronach:
www.stowarzyszenie-spartakus.org.pl oraz www.mos2.pl.
Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie chęci udziału przesyłając zgłoszenia na adres:
spartakus@stowarzyszenie-spartakus.org.pl oraz j.rylski@poczta.fm

plakat druzyna spartakusa

Dodano: 28.10.2018 przez Agataug

KURS INSTRUKTORÓW WIOŚLARSTWA 

Termin: 23-25 listopad 2018 (piątek – niedziela)

METODYKA NAUCZANIA. PODSTAWY TRENINGU MŁODZIEŻY. PRACA Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI ORAZ OSOBAMI +50

Organizator merytoryczny : PHT GALERA RYSZARD KOCH SZKOŁA WIOŚLARSTWA

Kontakt e-mail: galera.rk@gmail.com tel. 602 27 43 44
Instytucja Szkoleniowa : Numer ewidencyjny – 2.14/00033/2012
Miejsce szkolenia: Warszawa . Przystań Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego.
Ulica Mariusza Zaruskiego 12. Godzina rozpoczęcia szkolenia 19.00
Wymogi stawiane kandydatom :
1. Ukończone 18 lat; / Okazanie organizatorowi dowodu osobistego i złożenie jego kserokopii/.
2. Posiadanie co najmniej wykształcenia średniego /Okazanie organizatorowi oryginału świadectwa lub notarialnie potwierdzonej kserokopii i złożenie kserokopii/. 3. Złożenie pisemnego oświadczenia o treści: /Wyrażam pragnienie opanowania wiedzy umożliwiającej wykonywanie zawodu instruktora wioślarstwa oraz wyrażam zgodę na warunki egzaminu./
4. Złożenie pisemnego oświadczenia o treści: /Oświadczam, że umiem pływać, nie posiadam przeciwwskazań lekarskich do podejmowania wysiłków wytrzymałościowych , a mój aktualny stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w kursie instruktorów wioślarstwa organizowanym przez Szkołę Wioślarstwa „ Galera” , oraz że biorę w nim udział dobrowolnie i na własną odpowiedzialność./
5. Złożenie pisemnego oświadczenia o treści: /Oświadczam, że nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art.46 – 50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art.193, rozdziale XXV i XXVI Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm. 40)./
6. Złożenie pisemnego oświadczenia o treści: /Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu tworzenia i archiwizacji dokumentacji kursów instruktorskich, organizowanych przez Szkołę Wioślarstwa „ Galera” oraz na udostępnianie ww. dokumentów PZTW na podstawie obowiązujących przepisów prawa, oraz na podstawie udzielonych zgód na przetwarzanie danych. Zgodnie z ustawą z dnia 29.VIII.1997r o Ochronie Danych Osobowych oraz aktualnie obowiązującego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)./ Administratorem Państwa danych osobowych będzie Ryszard Koch właściciel firmy PHT Galera z siedzibą w Warszawie, ul. Krępowieckiego 9/125, 01-456 Warszawa, e-mail: galera.rk@gmail.com
7. 1 x fotografia w formacie legitymacyjnym
8. Kserokopia dowodu wpłaty za udział w kursie
9. Zalecane przygotowanie teoretyczne. Zapoznanie się z treścią podręczników: WIOŚLARSTWO /wyd. PZTW 2003 /, PERIODYZACJA – teoria i metodyka treningu – /wyd. COS Biblioteka Trenera 2010/, rozdziały: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11.
10. Odbywanie zajęć praktycznych w stroju sportowym
11. Odbycie egzaminu końcowego w formie testu Warunki przystąpienia do egzaminu :  100% obecności na zajęciach oraz aktywny udział kursanta we wszystkich zajęciach przewidzianych programem szkolenia  przedstawienie komisji egzaminacyjnej notatek wykonanych w czasie kursu Warunki zaliczenia egzaminu testowego i uzyskania tytułu Instruktor Wioślarstwa:  80% poprawnych odpowiedzi  przedstawienie komisji egzaminacyjnej notatek wykonanych w czasie kursu Warunki przystąpienia do egzaminu poprawkowego  uzgodnienie terminu z organizatorem kursu  wniesienie na konto bankowe organizatora opłaty za egzamin poprawkowy /100 PLN/
Tytuł zawodowy : INSTRUKTOR WIOŚLARSTWA (zaświadczenie i legitymacja instruktorska).
LICENCJA INSTRUKTORA – po osobistym złożeniu wniosku przez absolwenta kursu do Komisji ds. Licencji i Zmiany Barw Klubowych Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich Dokumentacja kursu w Polskim Związku Towarzystw Wioślarskich. Podstawowa cena kursu: 1100 zł Cena zawiera szkolenie oraz zakwaterowanie z wyżywieniem, od śniadania w sobotę 24.11.2018 do śniadania w niedzielę 25.11.2018 Cena bez zakwaterowania: 800 zł Cena zawiera szkolenie z niezbędnym – jednym obiadem i kolacją (sobota) Zakwaterowanie: Hostel Wisełka – Wał Miedzeszyński 391, 03-975 Warszawa Uwaga: ilość miejsc w hostelu ograniczona – 15 osób WARUNKIEM UCZESTNICZENIA W KURSIE JEST : 1. Zgłoszenia kandydata na adres : galera.rk@gmail.com w terminie do 15.11.2018 2. Wniesienie opłaty na konto bankowe do 15.11.2018: PKOBP 56 1440 1299 0000 0000 0343 4028 PHT GALERA RYSZARD KOCH 01-456 WARSZAWA UL. KRĘPOWIECKIEGO 9/125

Dodano: 28.10.2018 przez Agataug

I Otwarte Mistrzostwa MKS „Dwójka” 20.10.2018 

181022_083101_COLLAGE-1 181022_084256_COLLAGE-1 (2)

LISTA STARTOWA
DZIEWCZĘTA ROCZNIK 2004-200
START GODZINA 10.00
1. WTW Warszawa Kozłowska Milena tr. Renc Agnieszka
2.MKS ,,Dwójka” Hamerlińska Natalia tr. Durjasz Andrzej
3.WTW Warszawa Jabłońska Liwia tr. Renc Agnieszka
4.WTW Warszawa Ochman Aleksandra tr. Renc Agnieszka
5. MKS ,, Dwójka” Gierlicz Julia tr. Rabong Izabella

II TURA
START GODZINA 10.10
1.WTW Warszawa Pilawa Liwia tr. Renc Agnieszka
2.MKS ,,Dwójka” Złotogórska Oliwia tr. Durjasz Andrzej
3.WTW Warszawa Ambrożek Karolina tr. Renc. Agnieszka
4.MKS ,,Dwójka” Harabuda Gabriela tr. Durjasz Andrzej
5.MKS ,,Dwójka” Kurek Urszula tr. Durjasz Andrzej

III TURA
START GODZINA 10.20
1. WTW Warszawa Krukowska Zofia tr. Renc Agnieszka
2. MKS ,,Dwójka” Romańczuk Lidia tr. Rabong Izabella
3. WTW Warszawa Facon Julia tr. Renc Agnieszka
4. MKS ,,Dwójka” Golubiewska Małgorzata tr. Durjasz Andrzej
5. WTW Warszawa Barszczewska Hanna tr. Renc Agnieszka

DZIEWCZETA ROCZNIK 2002-2003
START GODZINA 10.30
1. MKS ,,Dwójka” Kalinowska Wiktoria tr. Durjasz Andrzej
2.WTW Warszawa Zawadzka Urszula tr. Renc Agnieszka
3.MKS ,,Dwójka” Kozdrój Oliwia tr. Durjasz Andrzej
4.WTW Warszawa Jackowska Helena tr. Renc Agnieszka
5.WTW Warszawa Gnatowska Sonia tr. Kotwińska Danuta
II TURA
GODZINA 10.40
1.MKS ,,Dwójka” Gutowska Zuzanna tr. Durjasz Andrzej
2.WTW Warszawa Ożarowska Urszula tr. Kotwińska Danuta
3.MKS ,,Dwójka” Walewska Nina tr. Durjasz Andrzej
4.WTW Warszawa Stefaniak Izabela tr. Renc Agnieszka
5.MKS ,,Dwójka” Prokosińska Weronika tr. Durjasz Andrzej
III TURA
GODZINA 10.50
1.WTW Warszawa Sawicka Weronika tr. Kotwińska Danuta
2.MKS ,,Dwójka” Cieszykowska Julia tr. Durjasz Andrzej
3.MKS ,,Dwójka” Chwesiuk Izabella tr. Durjasz Andrzej
4.MKS ,,Dwójka” Kłys Kinga tr. Durjasz Andrzej
Dekoracja Dziewcząt rocznik 2004-2005
Godzina 11.00
CHŁOPCY ROCZNIK 2004-2005
START GODZINA 11.10
1.MKS ,,Dwójka” Luśtyk Jan tr. Stadnicka Maria
2. SP 397 Daniluk Mikołaj tr. Suchocki Jacek
3.MKS ,,Dwójka” Pierścieniewski Maksymilian tr. Rabong Izabella
4. SP 397 Drag Maciej tr. Suchocki Jacek
5. SP 397 Rzadkiewicz Kacper tr. Suchocki Jacek
6. SP 397 Wdowiak Mikołaj tr. Suchocki Jacek

II TURA

GODZINA 11.10

1. SP 397 Wdowiak Tymoteusz tr. Suchocki Jacek
2. SP 397 Szcześniak Olaf tr. Suchocki Jacek
3. SP 397 Marszałek Michał tr. Suchocki Jacek
4. SP 397 Brzuska Kajetan tr. Suchocki Jacek
5. SP 397 Pawlik Jakub tr. Suchocki Jacek
6. SP 397 Pilitowski Antoni tr. Suchocki Jacek

III TURA

GODZINA 11.20

1. SP 397 Vaina Ruben tr. Suchocki Jacek
2. SP 397 Wakieć Marcel tr. Suchocki Jacek
3. SP 397 Żebrowski Daniel tr. Suchocki Jacek

Dekoracja Dziewcząt rocznik 2002-2003
Godzina 11.30

LISTA STARTOWA
CHŁOPCY ROCZNIK 2002-2003
START GODZINA 11.40

1. MKS ,,Dwójka” Gęborek Jakub tr. Stadnicka Maria
2. MKS ,,Dwójka” Cerega Michał tr. Stadnicka Maria
3. MKS ,, Dwójka” Głowacki Maciej tr. Rabong Izabella
4. MKS ,,Dwójka” Obidziński Piotr tr. Suchocki Jacek
5. MKS ,,Dwójka” Biczyk Adam tr. Rabong Izabella
CHŁOPCY ROCZNIK 2002-2003
II TURA
START GODZINA 11.50
1.MKS ,, Dwójka” Skarżyński Gustaw tr. Suchocki Jacek
2.MKS ,, Dwójka” Bajorek Łukasz tr. Suchocki Jacek
3.MKS ,, Dwójka” Szpak Patryk tr. Suchocki Jacek
4.MKS ,, Dwójka” Obidziński Michał tr. Suchocki Jacek
Dekoracja chłopców rocznik 2004-2005
Godzina 12.00
/ DZIEWCZĘTA / 2006-2007
500 m
GODZ.12.10
1.WTW Warszawa Bodzan Zofia tr. Renc Agnieszka
2.WTW Warszawa Kubik Wiktoria tr. Renc Agnieszka
3.MKS ,,Dwójka” Zielińska Zuzanna tr. Zieliński Maciej
4.WTW Warszawa Zakrzewska Sara tr. Renc Agnieszka
5. SP 397 Sitnicka Emilia tr.Durjasz Andrzej
II TURA
GODZ.12.20
1.SP 397 Robak Nadia tr.Durjasz Andrzej
2.WTW Warszawa Kaleta Laura tr. Renc Agnieszka
3.SP 397 Woźniak Iga tr.Durjasz Andrzej
4.WTW Warszawa Braun Zofia tr. Renc Agnieszka
Dekoracja chłopców rocznik 2002-2003
Godzina 12.30
Dekoracja Dziewcząt rocznik 2006-2007
Godzina 12.35
Kobiety/ waga lekka/ ROCZNIK 2000-2001
START GODZINA 12.40
1. MKS ,,Dwójka” Wiśniewska Maja tr. Zieliński Maciej
2. MKS ,,Dwójka” Twarowska Anna tr. A. Augustyniak
3. MKS ,,Dwójka” Figat Olga tr. Suchocki Jacek
Kobiety ROCZNIK 2000-2001
START GODZINA 12.50
1.WTW Warszawa Jachnis Bernadeta tr. Kotwińska Danuta
2.WTW Warszawa Kaleta Oliwia tr. Kotwińska Danuta
3.WTW Warszawa Kędziora Gabriela tr. Kotwińska Danuta
4.WTW Warszawa Wołowicz Martyna tr. Kotwińska Danuta
5.WTW Warszawa Całka Agnieszka tr. Kotwińska Danuta
1996

Mężczyźni Waga Lekka ROCZNIK 2000-2001
START GODZINA 13.00
1. MKS ,,Dwójka” Nahorny Jakub tr. A. Augustyniak
2. MKS ,,Dwójka” Fiedoruk Antoni tr. Zieliński Maciej
3. MKS ,,Dwójka” Jurga Bartłomiej tr. A. Augustyniak
4. MKS ,,Dwójka” Nieckuła Szymon tr. Zieliński Maciej
5. MKS ,,Dwójka” Luty Patryk tr. Zieliński Maciej
Dekoracja kobiet /waga lekka/ rocznik 2000-2001
Dekoracja kobiet rocznik 2000-2001
Dekoracja kobiet rocznik 1996 -1999
Godzina 13.10
Mężczyźni ROCZNIK 2000-2001
START GODZINA 13.20

1.MKS ,,Dwójka” Zalewski Jakub tr. A. Augustyniak
2.MKS ,,Dwójka” Olechno Piotr tr. A. Augustyniak
3.MKS ,,Dwójka” Taraśkiewicz Krzysztof tr. A. Augustyniak
4.MKS ,,Dwójka” Frej Adam tr. A. Augustyniak
5.MKS ,,Dwójka” Kreft Bartosz tr. Gnojek Maria

II TURA

Godzina 13.30

1.MKS ,,Dwójka” Ewertyński Bruno tr. A. Augustyniak
2.MKS ,,Dwójka” Wenski Władysław tr. A. Augustyniak
3.MKS ,,Dwójka” Pobudkiewicz Szymon tr. Zieliński Maciej
4. ZP Studzieniec Kujawski Adam tr. Sosnowski Albert
5.MKS ,,Dwójka” Gulan Michał tr. Zieliński Maciej

Dekoracja mężczyzn Waga Lekka rocznik 2000-2001
Godzina 13.40

Mężczyźni Waga Lekka ROCZNIK 1996-1999

START GODZINA 13.50

1. MKS ,,Dwójka” Golaska Patryk tr. Zieliński Maciej
2. MKS ,,Dwójka” Dygas Michał tr. Zieliński Maciej
3. MKS ,,Dwójka” Zawadzki Michał tr. Gnojek Maria
4. MKS ,,Dwójka” Krasuski Stanisław tr. Gnojek Maria
5. MKS ,,Dwójka” Stępka Łukasz tr. Gnojek Maria
6. MKS ,,Dwójka” Proczek Jan tr. Gnojek Maria
7. MKS ,,Dwójka” Gruza Andrzej ? tr. Gnojek Maria

Dekoracja mężczyzn rocznik 2000-2001
Godzina 14.00

Mężczyźni ROCZNIK 1996-1999

START GODZINA 14.10

1. MKS ,,Dwójka” Gzowski Bartłomiej tr. Gnojek Maria
2. ZP Studzieniec Przybysz Sylwester tr. Sosnowski Albert
3. MKS ,,Dwójka” Koperski Maciej tr. Gnojek Maria
4. MKS ,,Dwójka” Nojek Ignacy tr. Gnojek Maria
5. ZP Studzieniec Kosiór Jakub tr. Sosnowski Albert

Dekoracja mężczyzn rocznik 2004-2005
Godzina 14.20
oraz
Dekoracja pucharami
za
Punktację drużynową kobiet ,
Punktację drużynową mężczyzn
Punktację łączna kobiet i mężczyzn

Dodano: 19.10.2018 przez Agataug

I Otwarte Mistrzostwa MKS ,,Dwójka” na ergometrze wioślarskim. 

Zaproszenie

Zarząd  MKS ,,Dwójka” serdecznie zaprasza na zawody

z okazji  100-nej rocznicy Niepodległości Polski

 na

,, I Otwarte Mistrzostwa MKS ,,Dwójka” na ergometrze wioślarskim

Zawody odbędą się  w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym  nr 2 w Warszawie przy

ul. Wał Miedzeszyński 379 w dniu 20.10.2018 r. Biegi rozgrywane będą  na dystansie 1000 m. w kategorii  młodzika , juniora młodszego , juniora i młodzieżowca oraz młodzieży niepełnosprawnej

Nagrody:

Medale za trzy pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Będzie prowadzona również punktacja klubowa  1m – 10 pkt  ,2 m – 9 pkt itd.

Jeżeli wystartuje więcej niż 10 zawodników powyżej 10 miejsca -1 pkt

Puchary otrzymają trzy pierwsze kluby w punktacji mężczyzn , trzy pierwsze kluby w punktacji kobiet oraz  trzy pierwsze kluby w punktacji łącznej kobiet i mężczyzn.

Przewidujemy drobne nagrody dla pierwszych trzech zawodników i zawodniczek w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Zgłaszanie zawodników do 16 .10.2018 do godz.24. na adres j.rylski@poczta.fm,faksem pod  nr 22 617 88 51 lub osobiście do sekretariatu MOS nr 2.

Odprawa delegatów godz. 8.45 .                Rozpoczęcie zawodów przewidziano na godz.9.55

Plan godzinowy poszczególnych biegów  prześlemy 17.10.2018

Kontakt . Jacek Rylski tel. 604 20 76 71,mail j.rylski@poczta.fm,

syrenka zakochaj się w Warszawie logo mos 2 stare

Dodano: 18.10.2018 przez Agataug

Warsaw River Race 2018 

Dnia 14.10.2018 na Kanale Żerańskim odbyła się kolejna edycja regat Warsaw River Race. Nasi wychowankowie licznie uczestniczyli w wyścigu zdobywając medale.
W kategorii czwórek (4x-) wywalczyliśmy srebrny medal ustępując silnej osadzie z AZS- u. W kategorii liceów( z pomocą absolwentów), wyścig wygrali reprezentanci XVIII LO im. Jana Zamoyskiego, 2 miejsce zajęła osada LXXV LO im. Jana III Sobieskiego a trzecie miejsce (płynąc na łodzi z awarią) walcząc do końca wywalczyła reprezentacja VIII LO im. Władysława IV. Ostatnim biegiem był wyścig pomiędzy uczelnianymi reprezentacjami Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego. Po zaciętej walce zwyciężyła osada pod kierunkiem Pana Andrzeja Durjasza z Politechniki Warszawskiej.
Osada Politechniki Warszawskiej. Ósemki Uczelniane 20181 Dekoracja ósemek licealnych 2018 Czwórka MOS Nr 2 2018
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za liczny udział i godne reprezentowanie swoich szkół i uczelni.

Dodano: 16.10.2018 przez Agataug

Warszawska Olimpiada Młodzieży – przeżyjmy to jeszcze raz 

Oto kolejnych kilka zdjęć z ceremonii wręczenia medali – zatem przeżyjmy to jeszcze raz :)

sdr sdr sdr sdr sdr sdr sdr sdr sdr sdr sdr sdr sdr sdr sdr sdr dav dav sdr sdr sdr sdr sdr sdr sdr sdr

Dodano: 10.10.2018 przez Agataug

Warszawska Olimpiada Młodzieży 6-7.10.2018 

Czwórka krótka bez sternika 3 miejsce WOM 6.10.201820181007_12454220181007_104645 20181007_104709_HDR20181007_11542320181007_102737

WYNIKI REGAT
MISTRZOSTWA WARSZAWY
WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY
WARSZAWA 6 – 7.10.2018

SOBOTA 6.10.2018

Bieg 1 1X KJM GODZ. 10.00 TRENER CZAS

2 m – KALINOWSKA WIKTORIA 2002 A. DURJASZ 01:08,00
4 m MKS 2 KOZDRÓJ OLIWIA 2003 A. DURJASZ 01:13,00
5 m MKS 2 PROKOSINSKA WERONIKA 2003 A. DURJASZ 01:18,00

Bieg 3 1X MJM GODZ. 10.20 TRENER CZAS

1 m MKS 2 SKARŻYŃSKI GUSTAW 2002 D.BRODZIAK 00:52,39
3 m MKS 2 SZULC PIOTR 2002 J. SUCHOCKI 00:55,84
4 m MKS 2 BAJOREK ŁUKASZ 2002 J.SUCHOCKI 00:56,67
7 m MKS 2 SZPAK PATRYK 2002 J.SUCHOCKI 01:11,72

Bieg 6 1X DZ. GODZ. 10.50 TRENER CZAS

1 m MKS 2 KUREK URSZULA 2004 A. DURJASZ 01:17,26
3 m MKS 2 GOŁUBIEWSKA MAŁGORZATA 2004 A. DURJASZ 01:25,65

Bieg 10 1X KJ GODZ. 11.10 TRENER CZAS
1 m MKS 2 WIŚNIEWSKA MAJA 2001 M.ZIELIŃSKI 01:12,62
2 m MKS 2 FIGAT OLGA 2001 J. SUCHOCKI 01:13,21

Bieg 12 1X MJ GODZ. 11.20 TRENER CZAS

4 m MKS 2 POBUDKIEWICZ SZYMON 2001 M. ZIELIŃSKI 01:02,02
6 m  MKS 2 FIEDORUK ANTONI 2000 M. ZIELIŃSKI 01:08,48

Bieg 16 4- MJ GODZ. 11.30 TRENER CZAS

1 m MKS 2 MISIAK WOJCIECH 2001 LUTY PATRYK 2001 SYPUŁA PIOTR 2001 KREFT BARTOSZ 2000 M. GNOJEK 00:56,31
2 m MKS 2 PIETROŃ WITOLD 2001 GULAN MICHAŁ 2001 NIECKUŁA SZYMON 2000 WORNBARD JAKUB 2000 M. GNOJEK M. ZIELIŃSKI 00:58,87
3 MKS 2 OLECHNO PIOTR 2000 FREJ ADAM 2000 OKRĘGLICKI KRYSTIAN 2000 NAHORNY JAKUB 2000 A. LORANC 01:09,72

NIEDZIELA 7.10.2018

Bieg21 2X KJM GODZ. 10.00 TRENER CZAS

2 m MKS 2 KALINOWSKA WIKTORIA 2002 PROKOSIŃSKA WERONIKA 2003 A.    DURJASZ 00:57,85
4 m MKS 2 KOZDRÓJ OLIWIA 2003 GUTOWSKA ZUZANNA 2003 A.    DURJASZ 01:11,05
5 m MKS 2 WALEWSKA NINA 2003 KŁYS KINGA 2002 A.    DURJASZ 01:12,76

Bieg22 4X- MJM GODZ. 10.10 TRENER CZAS
1 m MKS 2 SKARŻYŃSKI GUSTAW 2002 SZPAK PATRYK 2002 BAJOREK ŁUKASZ 2002 SZULC PIOTR 2002 J.SUCHOCKI 00:46,70

Bieg23 2X KJ GODZ. 10.20 TRENER CZAS
1 m MKS 2 FIGAT WIKTORIA 2001 FIGAT OLGA 2001 J. SUCHOCKI 01:00,05

3 m MKS 2 WIŚNIEWSKA MAJA 2001 KROGUL KAROLINA 2000 M. ZIELIŃSKI 01:09,13

Bieg24 4X- MJ GODZ. 10.30 TRENER CZAS

2 m MKS 2 KREFT BARTOSZ 2000 POBUDKIEWICZ SZYMON 2001 WORNBARD JAKUB 2000 FIEDORUK ANTONI 2000 M.ZIELIŃSKI M. GNOJEK 00:51,08

3 m MKS 2 GULAN MICHAŁ 2001 NIECKUŁA SZYMON 2000 LUTY PATRYK 2001 EWERTYŃSKI BRUNO 2000 M. ZIELIŃSKI 01:01,77

4 m MKS 2 OLECHNO PIOTR 2000 FREJ ADAM 2000 WENSKI WŁADYSŁAW 2001 NAHORNY JAKUB 2000 A. LORANC 01:14,60

Bieg26 2X DZ GODZ. 11:50 TRENER CZAS

2 m MKS 2 KUREK URSZULA 2004 GOLUBIEWSKA MAŁGORZATA 2004 A.DURJASZ 01:02,71

Bieg31 4 X KJM GODZ. 12.00 TRENER CZAS

2 m MKS 2 KALINOWSKA WIKTORIA 2002 KOZDRÓJ OLIWIA 2003 PROKOSIŃSKA WERONIKA 2003 CHWESIUK IZABELA 2002 A.    DURJASZ 01:05,66

3 m MKS 2 GUTOWSKA ZUZANNA 2003 CIESZYKOWSKA JULIA 2003 CHWESIUK IZABELA 2002 KŁYS KINGA 2002 A.DURJASZ DNS

Bieg34 2X MJM GODZ. 12.10 TRENER CZAS

2 m MKS 2 SKARŻYŃSKI GUSTAW 2002 SZULC PIOTR 2002 J. SUCHOCKI 00:50,01

5 MKS 2 OBIDZIŃSKI PIOTR 2003 OBIDZIŃSKI MICHAŁ 2003 J.SUCHOCKI 01:00,31

7 m MKS 2 GĘBOREK JAKUB 2002 CEREGA MICHAŁ 2002 M. STADNICKA 01:25,03

Bieg33 4X-KJ GODZ. 12.20 TRENER CZAS

2 m MKS 2 FIGAT OLGA 2001 FIGAT WIKTORIA 2001 WIŚNIEWSKA MAJA 2001 KORGUL KAROLINA 2000 M. ZIELIŃSKI, J. SUCHOCKI M. GNOJEK 2

Bieg40 2X MJ GODZ. 12.30 TRENER CZAS
1 m MKS 2 POBUDKIEWICZ SZYMON 2001 KREFT BARTOSZ 2000 M. ZIELIŃSKI 00:51,36
4 m MKS 2 GULAN MICHAL 2001 FIEDORUK ANTONI 2000 M. ZIELIŃSKI 00:59,61
5 m MKS 2 LUTY PATRYK 2001 NIECKUŁ SZYMON 2001 M. ZIELIŃSKI 01:07,40

Bieg 41 2x

1 m MKS 2 KUREK URSZULA 2004 GOLUBIEWSKA MAŁGORZATA 2004 A.DURJASZ 01:01,98

FINAŁ A GODZ 11:50

4 MKS 2 KUREK URSZULA 2004 GOLUBIEWSKA MAŁGORZATA 2004 A.DURJASZ

 

 

Dodano: 10.10.2018 przez Agataug

Medal w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w wioślarstwie 

W dniach 22-23.09.2018 w Ełku odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w wioślarstwie. Bardzo dobrze zorganizowane regaty przebiegały w świetnej, można nawet powiedzieć, rodzinnej atmosferze. Wszystkim biegom towarzyszyły wielkie emocje. Ich przebieg utrudniał nieco silny, chłodny wiatr, powodujący sporą falę. Młodzi wioślarze pokazali jednak dobre wyszkolenie techniczne i obserwowaliśmy naprawdę ciekawe wyścigi. Bardzo miło nam poinformować, że wśród medalistów mistrzostw znalazła się nasza skiffistka – Małgorzata Golubiewska.

20180922_112503 (2)dav20180922_111008 (2)sdrsdrdavburst

 

Małgosia po zaciętym biegu zajęła ostatecznie trzecie miejsce i zdobyła brązowy medal. Gratulujemy !

Dodano: 24.09.2018 przez Agataug