Wykaz szkół podstawowych 

zima w miescie

Wykaz szkół podstawowych, które będą realizowały Warszawski  Program „Zima w Mieście” w  2019 roku

 Feryjne placówki edukacyjne

 w okresie od 28.01.2019 r. do 08.02.2019 r.

 1. Szkoła Podstawowa nr 72

ul. L. M. Paca 44

nr tel. 22 277 14 30

 

 1. Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 135

ul. G. Przemyka 5

nr tel. 22 671 33 72

 

 1. Szkoła Podstawowa nr 168

ul. Zwycięzców 44

nr tel. 22 617 63 28 lub 22 672 85 75

 

 1. Szkoła Podstawowa nr 215

ul. Kwatery Głównej 13

nr tel. 22 610 67 79 lub 22 879 86 73

 

 1. Szkoła Podstawowa nr 312

ul. Umińskiego 12

nr tel. 22 671 11 66

 

 

 

 

Dodano: 5.12.2018 przez Agataug

Zima w mieście 2018 

zima w miescie

 Zasady postępowania rekrutacyjnego

do Warszawskiego Programu „Zima w Mieście” 2019

 Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach Warszawskiego Programu „Zima w Mieście” organizowany w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych (FPE) w roku szkolnym 2018/2019 jest prowadzony zgodnie z art. 92a – 92t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej             z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452).

Nabór dzieci i młodzieży do Warszawskiego Programu „Zima w Mieście” 2019 jest prowadzony na podstawie zarządzenia nr 924/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia                     25 maja 2017 r. w sprawie Warszawskiego Programu Lato/Zima w Mieście oraz według zasad zapisanych poniżej uzgodnionych z koordynatorami Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście”, w tym koordynatorami operacyjnymi i dzielnicowymi.

Rekrutacja uczniów warszawskich szkół oraz uczniów mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie w roku szkolnym 2018/2019 do Programu „Zima w Mieście” 2019 organizowanego w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń.

 

 • Terminy rekrutacji zostały określone w harmonogramie dla kandydata, który dostępny jest na stronach internetowych dzielnic oraz Feryjnych Placówek Edukacyjnych, a także
  w serwisie Biura Edukacji pod adresem: www.edukacja.warszawa.pl oraz
  w elektronicznym systemie zgłoszeń.

  1. Nazwy i dane kontaktowe FPE podaje koordynator dzielnicowy w uzgodnieniu
   z burmistrzem dzielnicy i dyrektorami szkół. Zestawienie dostępne jest w serwisie Biura Edukacji pod adresem: www.edukacja.warszawa.pl oraz na stronach internetowych dzielnic oraz Feryjnych Placówek Edukacyjnych.
  2. Kandydaci zapisują się na tygodniowe turnusy feryjne (od poniedziałku do piątku), które organizowane są w terminie od 28 stycznia do 8 lutego 2019 r. W każdym turnusie można wskazać dowolną liczbę FPE, w których organizowany jest Program „Zima
   w Mieście” 2019.
 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w oparciu o zgłoszenie – rejestrację
  w elektronicznym systemie zgłoszeń pod adresem: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl
  w terminie określonym harmonogramem.
 • Każdy kandydat może zarejestrować się tylko jeden raz używając numeru pesel lub jeżeli jest cudzoziemcem, używając numeru innego dokumentu. Wielokrotne zalogowanie tego samego kandydata może skutkować brakiem możliwości przyjęcia do Programu „Zima
  w Mieście” 2019.
 • W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich kandydatów w danym FPE stosowane będą kryteria przyjęcia:

 

- uczeń uczęszczający w trakcie roku szkolnego do szkoły będącej feryjną placówką edukacyjną,

- rodzeństwo,

- uczeń uczęszczający w trakcie roku szkolnego do szkoły na terenie dzielnicy;

Wyjaśniając:

- poprzez rodzeństwo należy rozumieć ucznia klas I – VIII szkoły podstawowej, oddziału gimnazjalnego lub szkoły ponadpodstawowej, który ubiega się o przyjęcie do Feryjnej Placówki Edukacyjnej (szkoły) w tym samym terminie.

 1. Uczniowie warszawskich szkół specjalnych ubiegający się o przyjęcie do Programu „Zima w Mieście” 2019 zgłaszają się do szkół specjalnych, które w roku szkolnym 2018/2019 organizują Program. Zestawienie dostępne jest w serwisie Biura Edukacji pod adresem: www.edukacja.warszawa.pl
 2. Informację o zakwalifikowaniu:

- otrzymuje rodzic/opiekun prawny kandydata na adres mailowy podany w zgłoszeniu,

- można uzyskać w elektronicznym systemie zgłoszeń po zalogowaniu się pod adresem: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

 1. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów zakwalifikowanych do Programu, składają kartę kwalifikacyjną oraz dokonują opłat za posiłki/dostarczają zaświadczenia o zwolnieniu
  z opłat z macierzystej szkoły zgodnie z Regulaminem Feryjnej Placówki Edukacyjnej.
 2. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Programu „Zima w Mieście” 2019 podejmuje organizator wypoczynku.
  1. Po ogłoszeniu wyników naboru rozpoczynają się rekrutacja uzupełniająca.
 3. Po ogłoszeniu wyników naboru uzupełniającego rozpoczynają się zapisy na wolne miejsca.
 4. O rezygnacji z uczestnictwa w Programie „Zima w Mieście” 2019 rodzice/opiekunowie prawni kandydata/uczestnika informują kierownika wypoczynku w formie pisemnej.
  1. Jako rezygnacja z uczestnictwa w Programie „Zima w Mieście” 2019  rozumiana jest trzy dniowa niezgłoszona nieobecność uczestnika w Feryjnej Placówce Edukacyjnej.
  2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organizator wypoczynku może podjąć decyzję o braku możliwości kontynuowania udziału w Programie „Zima w Mieście” 2019 uczestnika, który:

- nie podał pełnych informacji w karcie kwalifikacyjnej,

- nie przestrzega regulaminu feryjnej placówki edukacyjnej.

 1. Informacja o zapisach jest podana do wiadomości publicznej poprzez stronę internetową Feryjnej Placówki Edukacyjnej oraz zamieszczenie jej w szkołach oraz w serwisach dzielnic i Biura Edukacji pod adresem: www.edukacja.warszawa.pl

Harmonogram zapisów do Warszawskiego Programu „Zima w Mieście” 2019

 

Data

Etap zapisów/czynności kandydata

od

do

4 grudnia
godzina 12.00

13 grudnia
godzina 12.00

Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów.

2 stycznia
godzina 13.00

Informacja o kandydatach zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

2 stycznia
godzina 13.00

10 stycznia godzina 10.00

Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany.
Dokonanie opłaty za żywienie.

3 stycznia godzina 10.00

10 stycznia godzina 12.00

Potwierdzanie woli uczestniczenia w Programie „Zima w Mieście” 2019, w każdej szkole podstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie:
- karty kwalifikacyjnej
- potwierdzenia opłaty za żywienie lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat.
Potwierdzenie woli jest warunkiem uczestniczenia w Programie.

11 stycznia
godzina 13.00

Informacja o kandydatach, którzy potwierdzili wolę uczestniczenia.
Ostateczną decyzję o przyjęciu do Programu podejmuje organizator wypoczynku.

11 stycznia
godzina 16.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc.

Rekrutacja uzupełaniająca

 

 1. Zapisy w ramach rekrutacji uzupełniającej odbywają się:

- tylko do FPE dysponujących wolnymi miejscami,

- zgodnie z harmonogramem.

 1. Zapisy prowadzone są w taki sam sposób jak poprzedzające je rekrutacja.
 2. Kandydat, który nie brał udziału we wcześniejszych zapisach, a chce ubiegać się
  o przyjęcie do Feryjnej Placówki Edukacyjnej rejestruje się w elektronicznym systemie zgłoszeń, uzupełnia niezbędne dane osobowe i kontaktowe następnie wybiera Feryjną Placówkę Edukacyjną, która dysponuje wolnymi miejscami.
 3. Kandydat, który brał udział we wcześniejszych zapisach, został przyjęty, a chce ubiegać się o przyjęcie do innej Feryjnej Placówki Edukacyjnej jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji w szkole, w której została złożona karta kwalifikacyjna
  i potwierdzenie opłaty. Następnie kandydat loguje się i wybiera Feryjną Placówkę Edukacyjną, która dysponuje wolnymi miejscami.
 4. Kandydat, który brał udział we wcześniejszych zapisach, i który został przyjęty na jeden termin, a chce ubiegać się o przyjęcie do Feryjnej Placówki Edukacyjnej na drugi termin, loguje się do systemu i wybiera feryjną placówkę edukacyjną, która dysponuje wolnymi miejscami.
 5. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Programu „Zima w Mieście” 2019 podejmuje organizator wypoczynku.

 

Harmonogram zapisów do Warszawskiego Programu „Zima w Mieście” 2019

 

Data

Etap zapisów/czynności kandydata

od

do

14 stycznia godzina 8.00

16 stycznia godzina 11.00

Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów

18 stycznia
godzina 16.00

Informacja o kandydatach zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

18 stycznia
godzina 16.00

23 stycznia godzina 14.00

Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany
Dokonanie opłaty za żywienie

21 stycznia godzina 8.00

23 stycznia godzina 16.00

Potwierdzanie woli uczestniczenia w Programie „Zima w Mieście” 2019, w każdej szkole podstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie:
– karty kwalifikacyjnej
– potwierdzenia opłaty za żywienie lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat
.Potwierdzenie woli jest warunkiem uczestniczenia w Programie

24 stycznia
godzina 15.00

Informacja o kandydatach, którzy potwierdzili wolę uczestniczenia.
Ostateczną decyzję o przyjęciu do Programu podejmuje organizator wypoczynku

25 stycznia
godzina 14.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

 

Rekrutacja na wolne miejsca

 

 1. Zapisy w ramach rekrutacji na wolne miejsca odbywają się:

- tylko do FPE dysponujących miejscami,

- trwają od 25 stycznia 2019 r. do czasu zakończenia Programu „Zima w Mieście” 2019     tj. do 8 lutego 2019 r.

 1. Kandydat, który nie brał udziału we wcześniejszych zapisach, a chce ubiegać się
  o przyjęcie do Programu „Zima w Mieście” 2019 zgłasza się do Feryjnej Placówki Edukacyjnej dysponującej wolnymi miejscami.
 2. Kandydat, który brał udział we wcześniejszych zapisach i nie został przyjęty, a chce ubiegać się o przyjęcie do Programu „Zima w Mieście” zgłasza się do Feryjnej Placówki Edukacyjnej dysponującej wolnymi miejscami.
 3. Kandydat, który brał udział we wcześniejszych zapisach, został przyjęty, a chce ubiegać się o przyjęcie do innej Feryjnej Placówki Edukacyjnej jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji w szkole, w której została złożona karta kwalifikacyjna
  i potwierdzenie opłaty. Następnie kandydat zgłasza się do Feryjnej Placówki Edukacyjnej dysponującej wolnymi miejscami.
 4. Decyzję o przyjęciu dziecka do Programu „Zima w Mieście” 2019 podejmuje organizator wypoczynku.
 5. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji organizatora wypoczynku, kandydat jest zobowiązany podpisać/złożyć kartę kwalifikacyjną wraz z potwierdzeniem opłaty za wyżywienie/zwolnieniem z opłat w terminie wyznaczonym przez organizatora wypoczynku.
 6. Nie złożenie dokumentów opisanych w pkt. 6 w terminie wyznaczonym przez organizatora wypoczynku jest rozumiane jako rezygnacja z udziału dziecka w Programie „Zima w Mieście” 2019.

 

Dodano: 5.12.2018 przez Agataug

Zawody na ergometrze wioślarskim Od SKSu do AZSu 1 XII 2018 

W dniu 01.12.2018 w gościnnych progach auli Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Zarządzania przy ul. Szturmowej 1/3, odbyła się kolejna edycja zawodów dedykowanych uczniom szkół średnich „Od zabawy do Olimpiady”. Wychowankowie MOS Nr 2 reprezentowali tym razem swoje szkoły. W kategorii kobiet i mężczyzn triumfowała zawodniczka i zawodnik XIV LO im. Stanisława Staszica, na drugim i czwartym miejscu uplasowali się zawodnicy z XVIII LO im. Jana Zamoyskiego (Michał Gulan i Oskar Dmowski), trzecie miejsce zajął reprezentant Zespołu Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka. Tym samym cała piątka awansowała do finałów ogólnopolskich, które odbędą się w niedzielę (9.12.2018).  Kolejne miejsca zajęli uczniowie z VIII LO im. Władysława IV (Władysław Wenski, Krystian Okręglicki i Jakub Nahorny). Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspaniałą postawę! Do zobaczenia za tydzień.
47217950_2205137446185839_47343939899883520_n

Dodano: 1.12.2018 przez Agataug

Wyniki Drużyna Spartakusa dla Niepodległej 25.11.2018 

Wyniki zawodów na ergometrze wioślarskim
Drużyna Spartakusa dla Niepodległej

25.11.2018

Plakat-B2-Regaty-dla-niepodległej-2018-Podgląd (1)

Zadanie publiczne dofinansowane z budżetu

województwa mazowieckiego

 

Dziewczęta

rocznik 2006-2007

 

1. Sitnicka                     Amelia              MKS ………….. 2,05,6

2. Braun                        Zofia                 WTW…………. 2,06,4

3. Bodzan                      Zofia                 WTW…………. 2,10,4

4 .Zakrzewska               Sara                  WTW…………. 2,10,6

5. Kabongo Barazozoli  Keira                 TWDW……….. 2,20,7

6. Ciółkowska                Angelika           WTW…………. 2,21.7

7. Kubik                         Wiktoria            WTW…………. 2,22,1

8. Kaleta                        Laura                WTW…………. 2,23,8

 

Dziewczęta

rocznik 2004-2005

 

1. Gołubiewska             Małgorzata        MKS ………….. 1,46.7

2. Borys                         Julia                  AZS UW…….. 1,46,9

3. Krukowska                 Zofia                 WTW…………. 1,48,1

4. Pilawa                        Liwia                 WTW…………. 1,53,6

5. Kurek                         Urszula             MKS ………….. 1,53,9

6. Ambrożek                  Karolina            WTW…………. 2,00,6

7. Pawelec                     Inga                  AZS UW…….. 2,02,4

8. Złotogórska               Oliwia                MKS…………… 2,02,7

9. Haraburda                 Gabriela            MKS…………… 2,03,7

10. Łempicka                 Aleksandra       AZS UW…….. 2,04,8

11. Rogala                     Maja                 AZS UW…….. 2,10,9

12. Wachowicz              Beata                AZS UW…….. 2,15,6

13. Sobejko                   Wiktoria            MKS…………… 2,16,8

14.Wójcicka                  Karolina            MKS…………… 2,20,7

 

Dziewczęta

rocznik 2002-2003

 

 1. Zawadzka                 Urszula             WTW…………. 1,39,6

 2. Kozdrój                     Oliwia                MKS…………… 1,41,7

 3. Sawicka                    Weronika          WTW…………. 1,46,5

 4. Ożarowska               Urszula             WTW…………. 1,46,6

 5. Gutowska                 Zuzanna           MKS…………… 1,49,2

 6. Stefaniak                  Izabela              WTW…………. 1,49,3

 7. Prokosińska             Weronika          MKS…………… 1,51,8

 8.Cross                         Emilia               TWDW……….. 1,56,6

 9. Walewska                 Nina                  MKS…………… 1,57,9

10. Visan                       Dominika          TWDW……….. 1,59,8

11. Wichrowska             Wiktoria            WTW…………. 2,06,2

12. Kłys                         Kinga                MKS…………… 2,07,0

13.Cyrielle                     Abraham           TWDW……….. 2,17,1
14. Juliette                     Siebering          TWDW……….. 2,22,2

 

Kobiety

rocznik 2000 – 2001

1.Jachnis                       Bernadeta         WTW…………. 1,46,1

2. Kaleta                        Oliwia                WTW…………. 1,50,9

 

Kobiety

rocznik 2000 – 2001

waga lekka

 

1. Figat                          Olga                  MKS…………… 1,51,4

 

Kobiety

rocznik 1996 – 1999

 

5. Całka                         Agnieszka         WTW…………. 1,42,6

 

Chłopcy

rocznik 2006-2007

 

10.Puertas Tudela         KIKO                 TWDW……….. 2,39,5

11.Gassmann                Kiryl                  TWDW……….. 2,56,9

 

Chłopcy

rocznik 2004-2005

 

1. Anuszewski               Domikin            WTW…………. 1,33,7

2. Pyczot                       Mateusz            WTW…………. 1,35,7

3. Hassa                        Jakub                WTW…………. 1,36,7

4. Kośka                        Filip                   WTW…………. 1,37,2

5. Drzewiecki                 Kajetan             WTW…………. 1,38,1

6. Kot                             Mikołaj              WTW…………. 1,38,7

7. Śladewski                  Stanisław          WTW…………. 1,38,9

8. Luśtyk                        Jan                   MKS…………… 1,39,5

9. Madała                      Mateusz            WTW…………. 1,40,5

10. Szeluga                   Tymoteusz        WTW…………. 1,42,8

11. Sobieska                 Kacper              WTW…………. 1,44,1

12. Poniakowski            Stanisław          WTW…………. 1,45,1

13. Drzewiecki               Jakub                WTW…………. 1,47,1

14. Maszkowski             Aleksandr         MKS…………… 1,52,7

15. Sieńko                     Michał               WTW…………. 1,57,0

16. Ślusarek                  Józef                 AZS UW…….. 1,57,6

17. Brzozowski              Leon                 AZS UW…….. 2,00,4

 

Chłopcy

rocznik 2002-2003

1.Orzoł                           Wiktor               WTW…………. 1,24,8

2.Domański                   Konrad              WTW…………. 1,26,4

3.Kalet                           Cezary              WTW…………. 1,27,4

4.Skarżyński                  Gustaw             MKS ………… 1,27,8 5.Gęborek        Jakub                    MKS                  1,29,7

6.Szulc                          Piotr                  MKS…………… 1,30,4

7.Bajorek                       Łukasz              MKS…………… 1,33,6

8. Woszkiel                    Mikołaj              WTW…………. 1,33,8

9. Ceregra                     Michał               MKS…………… 1,34,1

10. Żołek                       Marcin              XIV LO………. 1,34,3

11. Franciszek               Kazimierczuk    WTW…………. 1,34,9

12.Traczewski               Piotr                  WTW…………. 1,37,1

13.ObidzińskiI               Piotr                  MKS…………… 1,38,6

14. Szyke                      Antoni               WTW…………. 1,38,8

15.Obidziński                Michał               MKS…………… 1,39,1

16.Respondek               Dawid               WTW…………. 1,40,5

17.Szpak                       Patryk               MKS…………… 1,41,6

18. Niemczyk                Hubert               Gim. Nr 103… 1,42,1

19.Zawiślak                   Józef                 TWDW……….. 1,50,

 

Mężczyźni

rocznik 2000-2001

1. Płomiński                  Piotr                  WTW…………. 1,20,2

2. Stopczynski               Wojciech           MKS…………… 1,21,4

3. Zygmund                   Albert                WTW…………. 1,22,3

4. Pobudkiewicz            Szymon            MKS…………… 1,24,5

5. Rychlewski                Robert               WTW…………. 1,25,4

6. Kreft                          Bartosz             MKS…………… 1,26,6

7. Gulan                        Michał               MKS…………… 1,27,9

8. Wawer                       Maciej               WTW…………. 1,27,9

9. Christodoulidis          Marko               WTW…………. 1,30,5

 

Mężczyźni

rocznik 2000 – 2001 waga lekka

 

 1. Fiedoruk                    Antoni               MKS…………… 1,32,2
 2. Władysław                 Wenski              VIIILO………… 1,32,2
 3. Nieckuła                    Szymon            MKS…………… 1,36,9

 

Mężczyźni

rocznik 1996 – 1999 waga lekka

1. Zawadzki                   Michał               MKS…………… 1,25,6

2. Stępka                       Łukasz              MKS…………… 1,28,6

6. Golaska                     Patryk               MKS…………… 1,26,6

 

Mężczyźni

Rocznik 1996-1999

 

1. Gzowski                     Bartłomiej         MKS…………… 1,24,4

2. Nojek                         Ignacy               MKS…………… 1,25,6

3. Koperski                    Maciej               MKS…………… 1,28,7

4. Wulczyński                Piotr                  WTW…………. 1,25,0

 

13.05 – Bieg specjalny

 

1. Paweł                        Słoniewski        Helenów…….. 1,42,6

2. Gnyś                          Grzegorz           Gim.103……… 2,00,9

3. Gawrych                    Tymoteusz        Helenów…….. 2,01,3

4. Wocial                       Piotr                  Gim.103……… 2,04,7
5. Justyna                     Wasilewska      Helenów…….. 2,11,4

6. Du                             Aleksander       Gim. 103…….. 2,15,2
7. Zieliński                     Stanisław          Gim. 103…….. 2,15,8

8. Stęczniewski             Adam                SP 397……….. 2,37,0

9. Eliza                          Cichocka          Helenów…….. 2,39,6

10. Hubert                     Krasiński           Helenów…….. 2,56,6

 

Sztafety licealne Dziewcząt

 

1. L.O. im. Jana Zamojskiego                7,38,4

2. L.O. im Mikołaja Kopernika                8,17,4

3. LO. im. K. Hoffmanowej                     8,29,7

 

 Sztafety licealne chłopców

 

1. Szkoła w Studzieńcu                          …………………. 6,04,5

2. XIV L.O. im. S. Staszica I                   …………………. 6,08,9

3. L.O. im. Jana Zamojskiego                …………………. 6,20,6

4. L.O. im. Władysława IV                      …………………. 6,26,2

5. L.O. im. Mikpłaja Kopernika II             …………………. 6,33,6

 1. 6.  L.O. im. T. Czackiego                         …………………. 6,38,6
 2. 7.  L.O. im. Zamojskiego II                      …………………. 6,52,4
 3. 8.  L.O. im. S. Staszica II                         …………………. 6,58,6

9. L.O. im. S. Staszica III                        …………………. 7,13,7

10. L.O. im T. Kościuszki                        …………………. 7,25,6

11. LO im. S.Staszica mixt                     …………………. 7,38,4

 

Wyścig indywidualny rodziców

 

1. Zieliński                     Maciej               …………………. 1,20,4

2. Skarżyński                 Tomasz             …………………. 1,27,0

3. Prokosiński               Marcin               …………………. 1,37,4

4. Tomaszkiewicz          Marek               …………………. 1,48,6

 

Sztafety kobiet

 

1. TWDW                       I                        …………………. 7,37,3

2. TN Biegówki Wesoła                          …………………. 7,53,9

3. TWDW                       II                       …………………. 8,18,1

 

Sztafety mężczyzn

 

1. TWDW                                                …………………. 5,40,2

2. MOS2/TWDW                                     …………………. 6,00,4

3. Młodzi i piękni                                    …………………. 6,47,2

 

Weterani

 

1. MKS ,,Dwójka”                                   ………………… 7 ,58,6

 

Dodano: 1.12.2018 przez Agataug

HARMONOGRAM IMPREZY DRUŻYNA SPARTAKUSA DLA NIEPODLEGŁEJ 25.11.2018 

spartakus-stowarzyszenie-logo-kolor

Plakat-B2-Regaty-dla-niepodległej-2018-Podgląd (1)

20_logo_cobranding

Zadanie współfinansowane ze środków województwa mazowieckiego.  

9.00 – Odprawa delegatów

9.55 – Otwarcie zawodów

 Bieg nr 1

10.00- Start dziewcząt – rocznik 2006-2007

1. Braun                  Zofia                        WTW

2. Bodzan                Zofia                        WTW

3. Kubik                   Wiktoria                   WTW

4. Kaleta                  Laura                      WTW

5. Ciółkowska         Angelika                  WTW

6. Harazim              Alicja                       WTW

Bieg nr 2

10.10- Start dziewcząt – rocznik 2006-2007

1. Zakrzewska         Sara                        WTW

2. Nowak                 Laura                      WTW

3. Robak                  Nadia                      MKS ,,Dwójka”

4. Sitnicka               Amelia                     MKS ,,Dwójka”

5. Woźniak              Iga                           MKS ,,Dwójka”

Bieg nr 3

10.20 – Start  chłopców- rocznik 2006-2007

1.Puertas Tudela    KIKO                       TWDW

2.GASSMANN         Kiryl                         TWDW

Bieg nr 4

10.30- Start dziewcząt – rocznik 2004-2005

1.Złotogórska          Oliwia                      MKS ,,Dwójka”

2.Krukowska           Zofia                        WTW

3.Kurek                   Urszula                    MKS ,,Dwójka”

4.Golubiewska        Małgorzata              MKS ,,Dwójka”

5. Kozłowska           Milena                     WTW

6. Pilawa                 Liwia                       WTW

Bieg nr 5

10.40 – Start  dziewcząt – rocznik 2004-2005       II tura

1.Łepkowska           Zuzanna                  MKS ,,Dwójka”

2.Miłosz                                                  TWDW

3.Borys                    Julia                        KU AZS UW

4. Ochman              Aleksandra              WTW

5.Rogala                  Maja                        KU AZS UW

6.Łempicka             Aleksandra              KU AZS UW

Bieg nr 6

10.50 – Start  dziewcząt – rocznik 2004-2005       III tura

1. Wachowicz          Beata                      KU AZS UW

2. Sobejko               Wiktoria                   MKS ,,Dwójka”

3. Barszczewska     Hanna                     WTW

4.Haraburda            Gabriela                  MKS ,,Dwójka”

5. Jabłońska            Liwia                       WTW

Bieg nr 7

11.00 – Start  dziewcząt – rocznik 2004-2005       IV tura

 1.Hamerlińska         Natalia                    MKS ,,Dwójka”

2. Ambrożek            Karolina                  WTW

3.Pawelec               Inga                         KU AZS UW

4.Wójcicka              Karolina                  MKS ,,Dwójka”

Bieg nr 8

11.10 – Start  dziewcząt – rocznik 2002-2003

1. Kłys                     Kinga                      MKS ,,Dwójka”

2. Walewska           Nina                        MKS ,,Dwójka”

3. Chwesiuk            Izabella                   MKS ,,Dwójka”

4. Cieszykowska     Julia                        MKS ,,Dwójka”

5. Gutowska            Zuzanna                  MKS ,,Dwójka”

6. Prokosińska         Weronika                MKS ,,Dwójka”

Bieg nr 9

11.20 – Start  dziewcząt – rocznik 2002-2003      II tura

1. Kozdrój                Oliwia                      MKS ,,Dwójka”

2. Sawicka              Weronika                 WTW

3. Ożarowska         Urszula                    WTW

4. Wichrowska         Wiktoria                  WTW

5. Kagango-Barazzoli  Keira                   TWDW

6. Visan                   Dominika                 TWDW

Bieg nr 10

11.30 – Start  dziewcząt – rocznik 2002-2003     III tura

1.Cyrielle                 Abraham                TWDW

2. Juliette                Siebering                TWDW

3.Cross                   Emilia                      TWDW

4. Zawadzka           Urszula                    WTW

5. Stefaniak             Izabela                    WTW

6. Jackowska          Helena                    WTW

11.40 – Dekoracja  dziewcząt rocznik 2004-2005

Bieg nr 11

11.45 – Start  chłopców- rocznik 2004-2005             

1. Sobieska             Kacper                    WTW

2. Kośka                  Filip                        WTW

3. Drzewiecki          Jakub                      WTW

4. Sieńko                 Michał                     WTW

5. Szeluga               Tymoteusz              WTW

6. Madała                Mateusz                  WTW

Bieg nr 12

11.55 -  Start  chłopców- rocznik 2004-2005   II tura

1. Pyczot                 Mateusz                  WTW

2. Śladewski            Stanisław                WTW

3. Poniakowski        Stanisław                WTW

4. Kot                      Mikołaj                    WTW

5. Anuszewski         Domikin                   WTW

Bieg nr 13

12.05 -  Start  chłopców- rocznik 2004-2005   III tura

1. Hassa                  Jakub                      WTW

2. Luśtyk                  Jan                          MKS ,,Dwójka”

3. Ślusarek              Józef                       KU AZS UW

4. Herman               Leon                        KU AZS UW

5.Mashkouski          Aleksandr                MKS Dwójka

12.15 - Dekoracja dziewcząt rocznik 2002-2003

Bieg nr 14

12.20 – Start chłopców – rocznik 2002-2003  II tura

1.Borys                    Sławomir                 WTW

2.Respondek           Dawid                      WTW

3.Skarżyński            Gustaw                    MKS ,,Dwójka”

4.Bajorek                 Łukasz                    MKS ,,Dwójka” 5.Obidziński           Michał                     MKS ,,Dwójka”

6.Zawiślak               Józef                       TWDW

Bieg nr 15

12.30 – Start chłopców – rocznik 2002-2003   III tura

1.Bonnet                 Oskar                      TWDW

2.Szulc                    Piotr                        MKS ,,Dwójka”

3.Kaleta                   Cezary                    WTW

4.Szpak                   Patryk                     MKS ,,Dwójka”

5.ObidzińskiI           Piotr                        MKS ,,Dwójka”

6. Niemczyk            Hubert                     Gim. Nr 103 Wawer

Bieg nr 16

12.40 – Start chłopców – rocznik 2002-2003   IV tura

1.Domański             Konrad                    WTW

2.Orzoł                    Wiktor                      WTW

3.Kazimierczuk       Franciszek              WTW

4. Marcin                 Żołek                  XIV L.O. im. S. Staszica

5. Piotr                    Głowacki             XIV L.O. im. S. Staszica

12.50 – Dekoracja chłopców rocznik 2004-2005

 Bieg nr 17

13.00 – Bieg specjalny

1. Wocial                 Piotr                        Gim Nr  103

2. Gnyś                   Grzegorz                 Gim Nr  103
3. Gilak                   Michał                     Gim Nr  103
4. Zieliński              Stanisław                Gim Nr  103
5. Du                       Aleksander              Gim nr  103

6. Aleksander          Szewczyk                Helenów

Bieg nr 18

13.10 – Bieg specjalny II tura

1. Paweł                  Słoniewski               Helenów

2. Justyna               Wasilewska             Helenów

3. Eliza                    Cichocka                 Helenów

4. Hubert                 Krasiński                 Helenów

5. Dominik               Zagubień                 Helenów

6  Eryk                     Liszewski                Helenów

Bieg nr 19

13.15 Bieg specjalny  III tura

1. Piotr                    Sasin                       Helenów

13.20- Dekoracja  chłopców – rocznik 2002-2003

13.25– Dekoracja zwycięzców z biegów specjalnych.

Bieg nr 20

13.30– Start kobiet – rocznik 2000 – 2001 waga lekka

1. Anna             Twarowska             VIII LO im. Władysława IV

 

2. Oliwia

3. Figat             Olga                        MKS ,,Dwójka’’

Bieg nr 21

13.40– Start kobiet – rocznik 2000 – 2001

1.Jachnis                 Bernadeta               WTW

2.Kaleta                   Oliwia                      WTW

3.Macioszek            Oliwia                      WTW

4.Wołowicz              Martyna                   WTW

Bieg nr 22

13.50 – Start mężczyzn – rocznik 2000-2001

1. Kreft                    Bartosz                    MKS ,,Dwójka”

2. Kucharski            Tomasz                   IX L.O.

3. Stopczynski         Wojciech                 MKS ,,Dwójka

4. Pobudkiewicz      Szymon                   MKS ,,Dwójka”

5. Gulan                  Michał                     MKS ,,Dwójka”

6. Płomiński            Piotr                        WTW

Bieg nr 23

14.00– Start mężczyzn – rocznik 2000-2001

1.Wawer                  Maciej                     WTW

2. Wiśniewski          Maciej                     WTW

3. Rychlewski          Robert                     WTW

4. Zygmund             Albert                      WTW

5. Christodoulidis    Marko                      WTW

6. Jan                      Sosnowski      L.O. im. Czackiego w.lekka

Bieg nr 24

14.10 – Start mężczyzn -  rocznik 2000 – 2001 waga lekka 

 1. Mateusz              Rowicki           VIII LO im. Władysława IV
 2. Władysław           Wenski            VIII LO im. Władysława IV
 3. Nieckuła              Szymon                   MKS ,,Dwójka”
 4. Bartek                 Jurga               XVIII LO im.Zamoyskiego
 5. Fiedoruk              Antoni                     MKS ,,Dwójka”
 6. Nahorny              Jakub              VIII LO im. Władysława IV

14.20 – Dekoracja  kobiet – rocznik 2000 – 2001
(waga lekka i normalna)

 Bieg nr 25

14.25 - Start mężczyzn -  rocznik 1996 – 1999 waga lekka

1. Zawadzki             Michał                     MKS ,,Dwójka”

2. Stępka                Łukasz                    MKS ,,Dwójka”

3. Krasuski              Stanisław                MKS ,,Dwójka”

4. Proczek               Jan                          MKS ,,Dwójka”

5. Dygas                 Michał                     MKS ,,Dwójka”

6. Golaska              Patryk                     MKS ,,Dwójka”

Bieg nr 26

14.30 - Start mężczyzn – rocznik 1996 – 1999 

1. Gzowski              Bartłomiej                MKS ,,Dwójka”

2. Nojek                   Ignacy                     MKS ,,Dwójka”

3. Koperski              Maciej                     MKS ,,Dwójka”

4. Wulczyński          Piotr                        WTW

Bieg nr 27

14.35 - Start kobiet – rocznik 1996 – 1999

1. Całka                  Agnieszka               WTW

14.45 -Dekoracja kobiet -  rocznik 1996-1999
( waga lekka i normalna )
 

14.50 – Dekoracja mężczyzn -  rocznik 1996-1999
( waga lekka i normalna)
 

14.55Prelekcja na temat wkładu wioślarzy w odzyskanie przez Polskę niepodległości (prelegent Pan Ignacy Rudziński jeden z pomysłodawców i twórców wyścigu ósemek licealnych na Wiśle)

Bieg nr 28

15.30 – Start czteroosobowych sztafet licealnych

1.IX LO im.K. Hoffmanowej

Stachera         Wiktoria

Stachera         Weronika

Spiczonek       Oliwia

2. IX LO im. K. Hoffmanowej

Kaczkowska    Anna

Knudsen          Emilia

Kopeć              Anna

Lemieszka       Aleksandra

3.IX LO im. K. Hoffmanowej

Dasiewicz        Julia

Kutowska        Julia

Piliszek            Anna

Kaim                Izabela

4 XIV L.O. im. S. Staszica.

Sasimowska    Zofia

Libera              Martyna

Markowska      Katarzyna

Melkonyan      Karolina

5.L.O. im. Zamojskiego

Lasota             Małgorzata

Lesińska          Małgorzata

Bińka               Karolina

Zalewska         Agnieszka

6.L.O. im M.Kopernika                 

Luźniak           Katarzyna

Sidorczuk        Toska

Walewska       Nina

Bieg 29

15.40 – Start czteroosobowych sztafet licealnych

1.IX LO im. K. Hoffmanowej

Padykuła         Stanisław

Zieliński           Michał

Magnuszewski        Jan

Chojnowski     Tomasz

2.XXVI LO im. Gen. H. Jankowskiego „Kuby

Grąbczewski  Jakub

Trzciński          Piotr

Sosnowski       Maciej

Krzemiński      Michał

3.Szkoła  w Studzieńcu               

Stopczyński     Wojciech

Przybysz          Sylwester

Kosior              Jakub

Gumowski       Mateusz

4.VIII L.O.im Władysława IV        

Fiedoruk          Antoni
Olechno          Piotr
Taraśkiewicz   Krzysztof
Frej                  Adam

5.IX LO im. K. Hoffmanowej         Kajzer              Marcel

Jatelnicki         Miłosz

Zajdel              Jakub

Olejniczak       Mateusz

6. XIV L.O. im. S. Staszica            Kreft                Bartosz

Wornbard        Jakub

Sypuła             Piotr

Misiak             Wojciech

Bieg nr 29

15.50 – Start czteroosobowych sztafet licealnych – II Tura

 1.VIII L.O. im Władysława IV

Zalewski          Jakub

Wenski            Władysłąw
Rowicki           Mateusz
Nahorny          Jakub

2.XIV L.O. im. S. Staszic      

Pietroń            Witold

Trzeciak          Piotr

Jabłoński         Mikołaj

Terlikowski      Jakub

3. XIV L.O. im. S. Staszic

Janik               Michał

Janikiewicz      Jakub

Gruza              Grzegorz

Świstak           Jakub

 4. L.O. Im. Zamojskiego

Gulan              Michał

Dmowski         Kacper

Bartuś             Mateusz

Smejda            Oskar

5.L.O. im. M. Kopernika                       

Polański          Krzysztof

Grucza            Leonardo

Wyszomirski    Franciszek

Ceregra           Michał

6.VIII L.O. im Władysława IV

Stankiewicz     Jan

Chruśliński      Jan
Malinowski      Jan
Sekuła             Tomasz

 Bieg nr 30

16.00 – Start czteroosobowych sztafet licealnych – III Tura

1.L.O. im. Zamojskiego

Jurga               Bartłomiej

Kryla                Kakub

Zbrzeski          Karol

Jarczewski      Marcin

2.L.O. im. M. Kopernika                       

Zygmund         Albert

Wudarczyk      Jan

Owsinski         Łukasz

Szymański      Bartłomiej

3.VIII L.O. im Władysława IV  

Piper-Dąbrowski   Hugo

Kiełmiński       Paweł

Pogłód             Jan          Borkowicz Dominik

4.LI L.O. im T. Kościuszki

Jakub              Korpas
Konrad            Jańczuk
Kinga               Kłys
Miszczak         Jakub

5.L.O.im. Czackiego                    

Sosnowski       Jan

Pliszka            Jakub

Walocha          Adam

Rozalski          Michał 

Bieg nr 31

16.10 – Wyścig indywidualny rodziców na 250 m 

1.Tomaszkiewicz            Marek

2.Prokosiński                  Marcin

3.Stranc – Zielinska         Monika

4.Zieliński                       Maciej

Bieg nr 32

16.20 – Start kobiet kategoria 1995 i starsi – sztafety czteroosobowe

 1.  Stowarzyszenie Spartakus

Lis                   Agnieszka,

Zientek            Małgorzata

Sobolewska    Dorota

Loranc             Agata

 

2.  TWDW      

Wiederek         Małgorzata

Karwowska      Iwona

Mielnik            Anna

Mulligan          Jessica

3. TN Biegówki Wesoła

Szwed             Patrycja
Rusztecka       Monika
Kujawska        Joanna
Witek               Katarzyna

Bieg nr 33

16.30 – Start mężczyzn kategoria 1995 i starsi – sztafety czteroosobowe

 1.      SP 54                                      

Kasparek         Mirosław

Kobus              Zbigniew

Tytkowski        Jarosław

Grzeszczak     Mirosław

2. TWDW

Lenicki            Paweł

Kamiński         Patryk

Szajewski        Radek

3. „Przyjaźń Mos2 z TWDW”

Suchocki         Łukasz

Zieliński           Maciej

Wiśniewski      Tomasz

Gasparski        Bartosz

 4. MKS ,,Dwójka”

Sawicki            Tadeusz

Pogorzelski     Andrzej
Galewicz          Wojciech
Gregorowicz    Włodzimierz

16.40  – Dekoracja liceów, rodziców, kobiet i mężczyzn w kategorii 1995 i starsi

17.00 – Zamknięcie zawodów ”Drużyna Spartakusa dla Niepodległej”

Dodano: 13.11.2018 przez Agataug

Referendum na nowe logo rozstrzygnięty! 

MOS2-logo-2018-bez_gradientów-na-ekran

Dodano: 9.11.2018 przez Agataug

Referendum 

Referendum

Zagłosuj na nowe logo!

Wybierz logo nr 1 lub logo nr 2
i wrzuć swój głos do urny w holu MOS nr 2MOS2-logo-2018-bez_gradientów-na-ekran

logo nr 1

MOS2-logo-na ekran stare

logo nr 2

Konkurs trwa do 5 listopada 2018

Dodano: 4.11.2018 przez Agataug

Regulamin zawodów na ergometrze wioślarskim Drużyna Spartakusa dla Niepodległej 25.11.2018 

spartakus-stowarzyszenie-logo-kolorMOS2-logo-2018-bez_gradientów-na-ekran

 

20_logo_cobranding

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

   1.TERMIN I MIEJSCE

 Zawody zostaną rozegrane 25.11. 2018r ( niedziela ) o godz.10.00 w MOS nr 2 w Warszawie przy ulicy Wał Miedzeszyński 397 na 6 ergometrach Concept II.

 2. KIEROWNICTWO I ORGANIZACJA IMPREZY  

Organizatorem zawodów jest Stowarzyszenie Spartakus.

Współorganizatorem jest MOS Nr 2. Komisję sędziowską powołuje organizator.

Zadanie jest dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

3. REGULAMIN ZAWODÓW SPORTOWYCH

3.1. W zawodach mogą brać udział zawodnicy posiadający badania lekarskie lub oświadczenie rodzica

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach.

3.2. Zawody rozegrane zostaną na ergometrach wioślarskich typu Concept II .

3.3. Dystans zaprogramowany w komputerze ergometru wynosi 500 m w konkurencjach indywidualnych oraz 2000 m w biegach sztafetowych (każdy zawodnik sztafety ma do pokonania dystans 500m, licznik nie jest zatrzymywany), bieg specjalny i bieg z udziałem rodziców uczniów i nauczycieli liceów biorących udział w sztafetach odbędzie się na dystansie 250 m.

3.4 Wybór przesłony powietrza oraz przekładni (obciążenia ) jest dowolny. Ustawienie ich może być dokonane przez zawodnika przed startem do biegu.

3.5. Zawody odbędą się w następujących kategoriach wiekowych:

-     zawodnicy  niepełnosprawni

-          zawodnicy urodzeni w 2004-2005 r ( dziewczęta i chłopcy ) – młodzik

-          bieg specjalny – kategoria open

-          zawodnicy urodzeni w 2002-2003 r ( dziewczęta i chłopcy ) – junior młodszy

-          zawodnicy urodzeni w 2000-2001 r ( kobiety i mężczyźni  ) – junior

-          zawodnicy urodzeni w 2000-2001 r ( kobiety i mężczyźni  ) – junior lekka

-          zawodnicy urodzeni w 1996-1999 r ( kobiety i mężczyźni  ) – młodzieżowiec

-     zawodnicy urodzeni w 1996-1999 r ( kobiety i mężczyźni  ) – młodzieżowiec lekka

-            czteroosobowe sztafety licealne (mix dopuszczalne sztafety mieszane kobiet i mężczyzn)

-            indywidualny bieg rodziców uczniów i nauczycieli z liceów biorących udział w zawodach odbędą się na dystansie 250 m.

-            czteroosobowe sztafety kobiet urodzonych w 1995 i starsze

-            czteroosobowe sztafety mężczyzn urodzonych w 1995 i starszych

3.6. Zawodnik ma prawo startu w dwóch kategoriach (bieg indywidualny i sztafeta).

3.7. Awaria ergometru lub komputera upoważnia uczestników do ponownego startu.

4.NAGRODY

4.1 Trzem pierwszym zawodnikom w poszczególnych kategoriach zostaną wręczone medale oraz pamiątkowe upominki.

4.2 W kategorii sztafet licealnych oraz open trzem pierwszym sztafetom w poszczególnych kategoriach zostaną wręczone medale oraz pamiątkowe upominki.
4.3 ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY RODZICÓW.

4.4 Reprezentacje licealne, które najliczniej reprezentować będą swoją szkołę (łącznie uczniowie, nauczyciele i rodzice z danej szkoły startujący w zawodach) otrzymają puchary za trzy pierwsze miejsca. Ilość sztafet z jednego liceum jest dowolna.

5.INFORMACJE

5.1.Zgłoszenia do zawodów należy przesłać do dnia 20.11. 2018 r drogą elektroniczną na adres mailowy: j.rylski@poczta.fm lub spartakus@stowarzyszenie-spartakus.org.pl

Kontakt do organizatora: tel./fax  022 617-88-51, Agata Loranc tel. 514477141, Jacek Rylski tel. 604 207 671

5.2.Odprawa delegatów odbędzie się dnia 24.11.2018r. o godz.8:45 w MOS Nr 2

Więcej szczegółów na Facebooku strona Stowarzyszenie Spartakus drużyna amatorska, strona wydarzenia Drużyna Spartakusa dla Niepodległej, mos2 drużyna sportowa.

Dodano: 4.11.2018 przez Agataug

Drużyna Spartakusa dla Niepodległej 25.11.2018 

spartakus-stowarzyszenie-logo-kolor

S z a n o w n i P a n s t w o ,
Rok 2018 został uznany rokiem Niepodległosci. Stowarzyszenia Spartakus wspólnie
z Miedzyszkolnym Osrodkiem Sportowym Nr 2 pragnie wraz z młodzieza warszawska uczcić
Świeto wolnosci poprzez organizacje i udział w zawodach na ergometrach wioslarskich.
Niniejszym pismem chcielibyśmy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w dniu 25 listopada 2018 roku w zawodach „Drużyna
Spartakusa dla Niepodległej” rozgrywanych w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Nr 2 z okazji Jubileuszu 100 – lecia odzyskania
przez Polskę Niepodległości. Będziemy zaszczyceni obecnością Państwa i możliwością wspólnego świętowania.
Mamy nadzieję na liczną reprezentację trenerów, nauczycieli, zawodników i uczniów.
Wszystkich zapraszamy do startu w zawodach oraz wysłuchania prelekcji Pana Ignacego Rudzińskiego na temat:
„Wkład wioślarstwa i wioślarzy w odzyskanie przez Polskę niepodległości”.
Szczegóły podamy na miesiąc przed zawodami na stronie wydarzenia oraz na stronach:
www.stowarzyszenie-spartakus.org.pl oraz www.mos2.pl.
Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie chęci udziału przesyłając zgłoszenia na adres:
spartakus@stowarzyszenie-spartakus.org.pl oraz j.rylski@poczta.fm

plakat druzyna spartakusa

Dodano: 28.10.2018 przez Agataug

KURS INSTRUKTORÓW WIOŚLARSTWA 

Termin: 23-25 listopad 2018 (piątek – niedziela)

METODYKA NAUCZANIA. PODSTAWY TRENINGU MŁODZIEŻY. PRACA Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI ORAZ OSOBAMI +50

Organizator merytoryczny : PHT GALERA RYSZARD KOCH SZKOŁA WIOŚLARSTWA

Kontakt e-mail: galera.rk@gmail.com tel. 602 27 43 44
Instytucja Szkoleniowa : Numer ewidencyjny – 2.14/00033/2012
Miejsce szkolenia: Warszawa . Przystań Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego.
Ulica Mariusza Zaruskiego 12. Godzina rozpoczęcia szkolenia 19.00
Wymogi stawiane kandydatom :
1. Ukończone 18 lat; / Okazanie organizatorowi dowodu osobistego i złożenie jego kserokopii/.
2. Posiadanie co najmniej wykształcenia średniego /Okazanie organizatorowi oryginału świadectwa lub notarialnie potwierdzonej kserokopii i złożenie kserokopii/. 3. Złożenie pisemnego oświadczenia o treści: /Wyrażam pragnienie opanowania wiedzy umożliwiającej wykonywanie zawodu instruktora wioślarstwa oraz wyrażam zgodę na warunki egzaminu./
4. Złożenie pisemnego oświadczenia o treści: /Oświadczam, że umiem pływać, nie posiadam przeciwwskazań lekarskich do podejmowania wysiłków wytrzymałościowych , a mój aktualny stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w kursie instruktorów wioślarstwa organizowanym przez Szkołę Wioślarstwa „ Galera” , oraz że biorę w nim udział dobrowolnie i na własną odpowiedzialność./
5. Złożenie pisemnego oświadczenia o treści: /Oświadczam, że nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art.46 – 50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art.193, rozdziale XXV i XXVI Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm. 40)./
6. Złożenie pisemnego oświadczenia o treści: /Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu tworzenia i archiwizacji dokumentacji kursów instruktorskich, organizowanych przez Szkołę Wioślarstwa „ Galera” oraz na udostępnianie ww. dokumentów PZTW na podstawie obowiązujących przepisów prawa, oraz na podstawie udzielonych zgód na przetwarzanie danych. Zgodnie z ustawą z dnia 29.VIII.1997r o Ochronie Danych Osobowych oraz aktualnie obowiązującego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)./ Administratorem Państwa danych osobowych będzie Ryszard Koch właściciel firmy PHT Galera z siedzibą w Warszawie, ul. Krępowieckiego 9/125, 01-456 Warszawa, e-mail: galera.rk@gmail.com
7. 1 x fotografia w formacie legitymacyjnym
8. Kserokopia dowodu wpłaty za udział w kursie
9. Zalecane przygotowanie teoretyczne. Zapoznanie się z treścią podręczników: WIOŚLARSTWO /wyd. PZTW 2003 /, PERIODYZACJA – teoria i metodyka treningu – /wyd. COS Biblioteka Trenera 2010/, rozdziały: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11.
10. Odbywanie zajęć praktycznych w stroju sportowym
11. Odbycie egzaminu końcowego w formie testu Warunki przystąpienia do egzaminu :  100% obecności na zajęciach oraz aktywny udział kursanta we wszystkich zajęciach przewidzianych programem szkolenia  przedstawienie komisji egzaminacyjnej notatek wykonanych w czasie kursu Warunki zaliczenia egzaminu testowego i uzyskania tytułu Instruktor Wioślarstwa:  80% poprawnych odpowiedzi  przedstawienie komisji egzaminacyjnej notatek wykonanych w czasie kursu Warunki przystąpienia do egzaminu poprawkowego  uzgodnienie terminu z organizatorem kursu  wniesienie na konto bankowe organizatora opłaty za egzamin poprawkowy /100 PLN/
Tytuł zawodowy : INSTRUKTOR WIOŚLARSTWA (zaświadczenie i legitymacja instruktorska).
LICENCJA INSTRUKTORA – po osobistym złożeniu wniosku przez absolwenta kursu do Komisji ds. Licencji i Zmiany Barw Klubowych Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich Dokumentacja kursu w Polskim Związku Towarzystw Wioślarskich. Podstawowa cena kursu: 1100 zł Cena zawiera szkolenie oraz zakwaterowanie z wyżywieniem, od śniadania w sobotę 24.11.2018 do śniadania w niedzielę 25.11.2018 Cena bez zakwaterowania: 800 zł Cena zawiera szkolenie z niezbędnym – jednym obiadem i kolacją (sobota) Zakwaterowanie: Hostel Wisełka – Wał Miedzeszyński 391, 03-975 Warszawa Uwaga: ilość miejsc w hostelu ograniczona – 15 osób WARUNKIEM UCZESTNICZENIA W KURSIE JEST : 1. Zgłoszenia kandydata na adres : galera.rk@gmail.com w terminie do 15.11.2018 2. Wniesienie opłaty na konto bankowe do 15.11.2018: PKOBP 56 1440 1299 0000 0000 0343 4028 PHT GALERA RYSZARD KOCH 01-456 WARSZAWA UL. KRĘPOWIECKIEGO 9/125

Dodano: 28.10.2018 przez Agataug