Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 

Zasady postępowania rekrutacyjnego

na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania

organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych

m.st. Warszawy w roku szkolnym 2018/2019

 

Nabór dzieci i młodzieży na zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz zajęcia rozwijające zainteresowania w roku szkolnym 2018/2019 jest prowadzony na podstawie odpowiednich przepisów Rozdziału 6 „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)a w szczególności na podstawie art. 144 tejże ustawy oraz na podstawie zasad zapisanych poniżej uzgodnionych
z dyrektorami placówek oświatowo-wychowawczych.

 

 1. Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 na wolne miejsca w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu rekrutacji.
 2. Terminy rekrutacji zostały określone w harmonogramie dla kandydata, który dostępny jest w serwisie Biura Edukacji, na stronach internetowych placówek oświatowo-wychowawczych oraz pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
 3. Dyrektor publicznej placówki oświatowo-wychowawczej, w której organizowane są zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz zajęcia rozwijające zainteresowania przed rozpoczęciem rekrutacji określa:
  maksymalną liczebność poszczególnych grup, w których planuje przewidywane zajęcia w roku szkolnym 2018/2019 wraz z określeniem ich typu, rodzaju, stopnia trudności lub przedziału wiekowego uczestników mogących brać w nich udział. Dopuszcza się dodatkowe wymagania dla kandydatów uzasadnione charakterem zajęć.
 4. Zasady rekrutacji nie dotyczą zajęć organizowanych przez placówki w czasie ferii zimowych lub letnich, podczas których obowiązują zasady dotyczące Warszawskiego Programu Zima/Lato w Mieście oraz zajęć opiekuńczych i ogólnorozwojowych ze zmienną liczbą wychowanków prowadzonych przez placówki.
 5. Przy naborze prowadzonym podczas roku szkolnego na zajęcia i warsztaty adresowane do grup szkolnych, zajęcia świetlicowe, okresowe i okazjonalne, zasady rekrutacji nie mają zastosowania.
 6. Rodzice uczestników biorących udział w zajęciach organizowanych przez placówkę w roku szkolnym 2017/2018, zainteresowani zajęciami w kolejnym roku szkolnym, składają deklarację o kontynuacji uczestnictwa w zajęciach w terminie 7 dni bezpośrednio przed rozpoczęciem rekrutacji. Po zalogowaniu się w elektronicznym systemie rekrutacji i uzupełnieniu niezbędnych danych, należy dokument wydrukować, podpisać i złożyć w placówce.
 7. Po złożeniu deklaracji, o których mowa w pkt 6, przyjmowane są wnioski od kandydatów zamieszkałych w Warszawie o przyjęcie na wolne miejsca na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej w terminie określonym w szczegółowym harmonogramie. Wnioski są dostępne po zalogowaniu się na stronie internetowej elektronicznego systemu rekrutacji. Po wypełnieniu niezbędnymi danymi wydrukowany i podpisany wniosek należy złożyć w każdej placówce, w której kandydat ubiega się o przyjęcia na zajęcia.
 8. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego.
 9. Dyrektor placówki może zorganizować przeprowadzenie badania uzdolnień kierunkowych kandydatów. Informację o badaniu uzdolnień kierunkowych kandydatów oraz o terminie jego przeprowadzenia przekazuje dyrektor placówki.
 10. Warunki przeprowadzenia badania uzdolnień kierunkowych kandydatów ustala rada pedagogiczna placówki. Rada pedagogiczna ustala również definicję pozytywnego wyniku  badania uzdolnień kierunkowych. Badanie uzdolnień kierunkowych przeprowadza komisja rekrutacyjna.
 11. Jeżeli po przeprowadzeniu badania uzdolnień kierunkowych liczba kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik, jest większa niż wolnych miejsc na zajęcia, o których mowa pkt. 10, przeprowadzany jest pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego.
 12. W pierwszy etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe, zgodnie z art. 131 ww. ustawy, przy czym za każde kryterium można uzyskać 2 punkty.
 13. W przypadku przeprowadzenia pierwszego etapu postepowania rekrutacyjnego rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni w terminie określonym przez dyrektora, jest zobowiązany do dołączenia do wniosku dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów ustawowych (dokumenty są określone w art. 150 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe).
  1) Dokumenty określone w  art. 150 ust. 2 pkt 1 ppkt. b, c, d ww. ustawy mogą być składane w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodnośc z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego/kandydata pełnoletniego (zgodnie z art. 76a par 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).
 14. Jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego jest większa liczba kandydatów niż wolnych miejsc na zajęcia, przeprowadzany jest drugi etap postępowania rekrutacyjnego, w którym brane są pod uwagę kryteria samorządowe określone w uchwale Nr XLV/1085/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3325).
 15. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria, o których mowa w pkt 14, przy czym za każde kryterium można uzyskać 1 punkt.
 16. W przypadku, o którym mowa w pkt. 14 rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni w terminie określonym przez dyrektora, jest zobowiązany do dołączenia do wniosku dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych określonych w ww. uchwale.
 17. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej, na podstawie art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe, może poprosić o dokumenty potwierdzające informacje zawarte w oświadczeniach.
 18. Oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialnośći karnej za składanie fałszywych zeznań. Odpowiedzialność jest potwierdzona odpowiednią klauzulą zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe.
 19. Przy rekrutacji na sportowe zajęcia specjalistyczne wymagające odpowiednich predyspozycji zdrowotnych, niezbędne jest przedstawienie orzeczenia lekarskiego potwierdzającego stan zdrowia kandydatów.
 20. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora placówki, który wyznacza przewodniczącego komisji zgodnie z art. 157 ustawy Prawo oświatowe. Szczegółowe zasady działania komisji rekrutacyjnej określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek(Dz. U. poz. 610).
 21. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych na zajęcia
  w placówce oświatowo-wychowawczej, zgodnie z art. 158 ust. 1 ustawy Prawo oświatoweoraz list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na zajęcia
  w placówce oświatowo-wychowawczej, zgodnie z art. 158 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe. Wyniki rekrutacji podane zgodnie z zasadami określonymi w art. 158 ust. 4 ustawy Prawo oświatowepublikowane są w terminie określonym w harmonogramie.Informację o wynikach można też uzyskać w elektronicznym systemie rekrutacji po zalogowaniu się pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
 22. Wyniki rekrutacji uzupełniającej podane są do publicznej wiadomości do 31 sierpnia2018 r. Rekrutacja uzupełniająca odbywa się według takich samych zasad jak rekrutacja ją poprzedzająca.
 23. Po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych uczestnicy potwierdzają przyjęcie do danej grupy zajęciowej w terminie określonym harmonogramem, po czym ogłaszane są listykandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 24. Procedura odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej określona jest w art. 158 ust. 6 – 8 ustawy Prawo oświatowe.
 25. Jeżeli po przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej po rozpoczęciu roku szkolnego pozostały wolne miejsca w grupie zajęciowej, w stosunku do kolejnych chętnych kandydatów nie stosuje się zasad rekrutacji. O przyjęciu do grupy zajęciowej na wolne miejsca decyduje dyrektor placówki.
 26. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może, po przeprowadzeniu rekrutacji, podjąć decyzję o zmianie liczebności grupy.
 27. Informacja o rekrutacji jest podana do wiadomości publicznej poprzez stronę internetową placówki oraz zamieszczenie jej na tablicach ogłoszeń w placówce oraz w serwisie Biura Edukacji i pod adresem elektronicznego systemu rekrutacji do placówek: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

Dodano: 8.05.2018 przez Agataug

Harmonogram Regat dla Niepodległej 2018 

Harmonogram regat

Dodano: 22.04.2018 przez Agataug

Regaty dla Niepodległej 2018 

Rok 2018 został uznany rokiem Niepodległości.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 2 pragnie wraz z młodzieżą warszawską uczcić święto wolności poprzez organizację i udział w Regatach dla Niepodległej. Niniejszym chcielibyśmy zaprosić do wzięcia udziału w dniu 25 maja 2018 roku w Regatach z okazji Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Regaty otworzą biegi ósemek licealnych, do których zapraszamy uczniów warszawskich szkół. Najmłodsi wioślarze świadczą o ciągłości historii i Im dedykujemy najważniejsze biegi regat. Będziemy zaszczyceni obecnością Państwa i możliwością wspólnego świętowania Jubileuszu 100-lecia Niepodległości a zarazem sportu warszawskiego, mazowieckiego i polskiego. Mamy nadzieję na liczną reprezentację nauczycieli i uczniów szkół, abyśmy wspólnie mogli radować się wolnością – nawiązując do niepowtarzalnej atmosfery szczęścia i radości, jaka sto lat temu w 1918 roku ogarnęła całe pokolenia Polaków.
Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie chęci udziału.
Kontakt: Agata Loranc, e-mail: agata_mos2@poczta.fm lub tel.: 514 477 141. Szczegóły podamy na miesiąc przed zawodami.

Plakat-Regaty-dla-niepodległej-2018---PODGLĄD

Dodano: 22.04.2018 przez Agataug

SP 141 – Kolejne zawody cyklu Wioślarskiej Ligi Podstawówek 

dav

Wioślarska Liga Podstawówek nabiera rumieńców.Tym razem rozegrano Mistrzostwa Szkoły Podstawowej nr 141.

Oto medaliści :

Dziewczęta

1

Maria Liczner

VI a

1:03,1

2

Natalia Burakowska

VI a

1:04,0

3

Aleksandra Szmorlińska

VI d

1:06,3

Chłopcy

1

Kacper Sobieska

VI a

1:00,5

2

Jan Moroz

VI a

1:03,0

3

Oskar Cimochowski

VI c

1:03,7

Zapraszamy do naszej zakładki Wioślarska Liga Podstawówek, znajdziecie tam wszystkie wyniki, zdięcia z zawodów oraz aktualne tabele i rankingi.

Dodano: 31.03.2018 przez Agataug

Wioślarska Liga Podstawówek tym razem w SP 246 

dav

7 marca odbyły się kolejne mistrzostwa klas szóstych, rozgrywanych w cyklu V edycji Wioślarskiej Ligi Podstawówek. Tym razem Liga zawitała do Szkoły Podstawowej nr 246 mieszczącej się przy ulicy Białowieskiej. Ambitna postawa wszystkich zawodników została nagrodzona. Zanotowaliśmy tegoroczne rekordy, i to zarówno w konkurencji chłopców , jak i dziewcząt a szkoła wysunęła się na drugie miejsce w Ligowej Tabeli ! Zapraszamy do obejrzenia wyników i zdjęć oraz do zapoznania się z aktualną sytuacją, do zakładki „Wioslarska Liga Podstawówek”

Medaliści SP 246:

1

Nadia Szymczak           0:59,6

2

Oliwia Kitlas                 1:03,5

3

Luiza Korczak               1:05,5

 

1

Bartłomiej Jabłonowski    0:57,9

2

Kacper Sasowski             0:58,7

3

Antoni Kazulo                 0:59,0

Dodano: 27.03.2018 przez Agataug

Lato w mieście 2018 

 

                                         Wykaz  placówek realizujących Warszawski Program
„Lato w Mieście 2018”
w formie wakacyjnych  placówek edukacyjnych

 w okresie od 25.06.2018 r. do 27.07.2018 r.

Szkoła Podstawowa nr 72

ul. gen. L. M. Paca 44

nr tel. 22 277 14 30

Szkoła Podstawowa  Integracyjna nr 135

ul. G. Przemyka 5

nr tel. 22 671 33 72

Szkoła Podstawowa nr 143

Al. Stanów Zjednoczonych 27

nr tel. 22 617 72 32

 w okresie od 25.06.2018 r. do 13.07.2018 r.

 Szkoła Podstawowa nr 163

ul. Osiecka 28/32

nr tel. 22 277 14 42

 w okresie od 30.07.2018 r. do 31.08.2018 r.

 Szkoła Podstawowa nr 60

ul. Zbaraska 3

nr tel. 22 810 28 82

 w okresie od 30.07.2018 r. do 10.08.2018 r.

 Szkoła Podstawowa nr 375

ul. gen. R. Abrahama 10

nr tel. 22 671 08 42

 w okresie od 13.08.2018 r. do 31.08.2018 r.

 Szkoła Podstawowa nr 373

ul. Angorska 2

nr tel. 22 617 57 24

Szkoła Podstawowa nr 397

ul. Afrykańska 11

nr tel. 22 617 68 03

w okresie od 20.08.2018 r. do 31.08.2018 r.

Szkoła Podstawowa nr 163

ul. Osiecka 28/32

nr tel. 22 277 14 42

lato w mieście 2018

 

 

Dodano: 18.03.2018 przez Agataug

Kolejne emocje Wioślarskiej Ligi Podstawówek! 

Drugą szkołą, którą zdecydowała się wystąpić w tegorocznych rozgrywkach Wioślarskiej Ligi Podstawówek , była Szkoła Podstawowa nr 312. Wspaniale przygotowana sala gimnastyczna – arena zmagań wioślarzy oraz zaangażowanie nauczycieli wychowania fizycznego zapowiadały piękne i emocjonujące zawody. Wiernym kibicem zmagań wioślarzy halowych jest dyrektor szkoły 312, Pani Ewa Adamska, która od pięciu już lat (od początku istnienia ligi) kibicuje i wręcza medale zwycięzcom. Zgodnie z oczekiwaniami, emocji nie brakowało. Głośny doping kibiców i zaangażowanie zawodników   przyniosły efekty w postaci dobrych rezultatów. Szkoła wysunęła się na prowadzenie w Tabeli Ligowej !

IMG_6373

 

Oto medaliści Mistrzostw Szkoły Podstawowej nr 312:

Dziewczęta:

1

Maria Karpińska

VI f / SP 312

1:02,0

2

Michalina Spyra

VI d / SP 312

1:03,7

3

Wiktoria Gąsiewska

VI d / SP 312

1:04,3

Chłopcy:

1

Michał Pawlik

VI d / SP 312

0:59,2

2

Jakub Chmiel

VI a / SP 312

0:59,5

3

Kacper Rzadkiewicz

VI e / SP 312

1:01,7

 

 Zapraszamy do obejrzenia zdjęć i wyników w naszej zakładce Wioślarska Liga Podstawówek.

Dodano: 4.03.2018 przez Agataug

V edycja Wioślarskiej Ligi Podstawówek rozpoczęta 

Mistrzostwami Szkoły Podstawowej nr 185 w ergometrze wioślarskim, rozpoczęła się piąta już edycja Wioślarskiej Ligi Podstawówek. Ta wielka sportowa impreza organizowana jest przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2 oraz Szkołę Podstawową nr 397. Patronem honorowym zawodów jest burmistrz dzielnicy Praga -Południe Pan Tomasz Kucharski.

sdr

Wielkie emocje towarzyszyły inauguracji tegorocznych rozgrywek. Przy ogłuszającym dopingu kibiców oglądaliśmy szereg wspaniałych wyścigów. Mistrzostwo szkoły zdobyli: Adrianna Groszek, wśród dziewcząt oraz Michał Maraszek wśród chłopców.

Do prześledzenia ostatecznych rezultatów oraz obejrzenia zdjęć zapraszamy do naszej zakładki – Wioślarska Liga Podstawówek

Dodano: 11.02.2018 przez Agataug

Mazowieckie Ergowiosla 9.12.2017 

dav Mazowieckie ergowiosła 9.12.2017 Maz ergowiosła 2017

 

 

 

 

 

 

W sobotę 9.12.2017 r w gościnnych progach SP Nr 397 (przed reformą Gim. nr 20) na ul. Afrykańskiej 11 odbyła się kolejna edycja zawodów na ergometrach wioślarskich. Nasi zawodnicy zdominowali podium i osiągali znakomite wyniki.  Gralulujemy wszystkim rekordów życiowych

WYNIKI
MAZOWIECKICH ERGOWIOSEŁ

9 grudnia 2017 roku
w Szkole Podstawowej nr 397 Warszawa ul. Afrykańska
Organizator: Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza
BIEG NR 1 . KB  GODZ. 10.15
3 WTW PARTYGA MICHALINA D.KOTWIŃSKA 07:26,5
6 WTW CAŁKA AGNIESZKA D.KOTWIŃSKA 07:55,2
5 WTW KAROŃ ZUZANNA D.KOTWIŃSKA 07:59,0
2 WRC KIRYLUK KATARZYNA A.SAKOWSKI 08:07,0
1 MKS 2 OLEJNICZAK  NIKOLA A.DURJASZ 08:25,5
4 MKS 2 CHOLEWA LUIZA D.KOTWIŃSKA DNS
BIEG NR 3 i 4 . MB I MBL  GODZ. 10.00
4 WTW OZIMEK KACPER M.JEŻEWSKI 06:15,4
5 WTW WOJEWÓDZKI BARTŁOMIEJ M.JEŻEWSKI 06:31,2
6 MKS 2 GOLASKA PATRYK M.ZIELIŃSKI MBL 06:36,4
1 WTW WULCZYŃSKI PIOTR M.JEŻEWSKI 06:39,1
7 MKS 2 DYGAS MICHAŁ M.ZIELIŃSKI MBL 06:56,3
3 MKS 2 MARKIEWICZ JAKUB M.ZIELIŃSKI 07:01,3
2 WTW PRZYBYLSKI KRZYSZTOF M.JEŻEWSKI 07:24,3
8 MKS 2 DAWIDZIUK STANISŁAW M.ZIELIŃSKI MBL DNS
BIEG NR 5 i 6 . KJ I KJL  GODZ. 10.30
4 WTW KALETA OLIWIA D.KOTWIŃSKA 07:52,4
3 WTW JACHNIS BERNARDETA D.KOTWIŃSKA 07:56,6
1 WTW KĘDZIORA GABRIELA D. KOTWIŃSKA 08:17,1
5 MKS 2 FIGAT WIKTORIA J.SUCHOCKI KJL 08:20,0
7 MKS 2 FIGAT OLGA J.SUCHOCKI KJL 08:30,9
2 WTW SZEWCZYK ANNA D.KOTWIŃSKA DNS
6 WTW KANIA LIDIA D.KOTWIŃSKA KJL DNS
BIEG NR 7 . MJ  GODZ. 10.45
5 WTW PŁOMIŃSKI PIOTR M.JEŻEWSKI 06:11,6
4 MKS 2 STOPCZYŃSKI WOJCIECH M.ZIELIŃSKI 06:11,7
1 WTW RYCHLEWSKI ROBERT M.JEŻEWSKI 06:35,9
6 MKS 2 KREFT BARTOSZ M.GNOJEK 06:37,9
3 WTW ZYGMUNT ALBERT M.JEŻEWSKI 06:47,1
2 MKS 2 POBUDKIEWICZ SZYMON J.SUCHOCKI 06:55,4
8 WTW BREWCZYŃSKI ADAM M.JEŻEWSKI 06:58,4
7 WTW WAWERM MACIEJ M.JEŻEWSKI DNS
BIEG NR 8 . MJL  GODZ. 11.00
2 MKS 2 FIEDORUK ANTONI M.ZIELIŃSKI 07:08,3
4 MKS 2 BALCERZAK KRZYSZTOF M.ZIELIŃSKI 07:12,7
3 WTW WIŚNIEWSKI MACIEJ M.JEŻEWSKI 07:19,2
5 MKS 2 LUTY PATRYK M.ZIELIŃSKI 07:20,3
1 MKS 2 NIECKUŁA SZYMON M.ZIELIŃSKI 07:42,2
BIEG NR 9 . KJM  GODZ. 11.15
5 WTW GNATOWSKA SONIA D.KOTWIŃSKA 07:39,6
7 WTW ZAWADZKA URSZULA A.RENC 07:41,9
4 MKS 2 KALINOWSKA WIKTORIA A.DURJASZ 07:45,5
6 MKS 2 KOZDRÓJ OLIWIA A.DURJASZ 07:58,3
9 WTW OŻAROWSKA URSZULA D.KOTWIŃSKA 08:08,0
8 MKS 2 CIESZYKOWSKA JULIA A.DURJASZ 08:11,5
3 WTW SAWICKA WERONIKA D.KOTWIŃSKA 08:21,7
2 MKS 2 PROKOSIŃSKA WERONIKA A.DURJASZ 08:22,0
10 MKS 2 CHWESIUK IZABELA A.DURJASZ 08:59,8
17 MKS 2 WALEWSKA NINA A.DURJASZ 09:02,6
1 MKS 2 GUTOWSKA ZUZANNA A.DURJASZ DNS
11 MKS 2 RABEL ZUZANNA A.DURJASZ DNS
12 WRC KRUSZELNICKA ELIZA M.BRODZIAK DNS
13 WTW STEFANIAK IZABELA A.RENC DNS
14 MKS 2 PASTUSZKA EWA A.DURJASZ DNS
15 WRC KRYSTECKA WERONIKA M.BRODZIAK DNS
16 WTW JACKOWSKA HELENA A.RENC DNS
BIEG NR 10 . MJM  GODZ. 11.45
6 WTW DOMAŃSKI KONRAD M.JEŻEWSKI 06:39,3
4 MKS 2 SKARŻYŃSKI GUSTAW J.SUCHOCKI 06:44,7
7 MKS 2 ŚCIBOR STANISŁAW J.SUCHOCKI 06:48,9
1 WTW KALETA CEZARY D.BRODZIAK 06:51,6
22 MKS 2 BARTUŚ MATEUSZ M.ZIELIŃSKI 07:05,6
8 MKS 2 SZULC PIOTR M.ZIELIŃSKI 07:09,3
9 MKS 2 BAJOREK ŁUKASZ J.SUCHOCKI 07:24,2
20 WRC WIROWSKI MAKSYMILIAN A.SAKOWSKI 07:29,1
3 WTW KAZIMIERCZUK FRANCISZEK M.JEŻEWSKI 07:29,4
33 MKS 2 SIELSKI SZYMON J.SUCHOCKI 07:35,3
15 MKS 2 BICZYK ADAM M.ZIELIŃSKI 07:40,0
16 MKS 2 OBIDZIŃSKI PIOTR J.SUCHOCKI 07:40,0
14 WRC WÓDZ KACPER A.SAKOWSKI 07:47,2
19 MKS 2 OBIDZIŃSKI MICHAŁ J.SUCHOCKI 07:48,5
18 MKS 2 GŁOWACKI MACIEJ M.ZIELIŃSKI 07:49,1
17 WTW RESPONDEK DAWID D.BRODZIAK 07:50,8
23 WRC PUZYNA SZYMON M.BRODZIAK 07:50,8
2 MKS 2 GĘBOREK JAKUB M.ZIELIŃSKI DNS
5 WTW ORZOŁ WIKTOR M.JEŻEWSKI DNS
10 WTW TRACZEWSKI PIOTR D.BRODZIAK DNS
11 MKS 2 CEREGRA MICHAŁ M.ZIELIŃSKI DNS
12 MKS 2 SZPAK PATRYK J.SUCHOCKI DNS
13 WTW SŁAWIŃSKI BORYS D.BRODZIAK DNS
21 WTW RADZIEJEWSKI SZYMON D.BRODZIAK DNS
24 MKS 2 KASPERSKI MICHAŁ J.SUCHOCKI DNS
25 MKS 2 PIERŚCIENIEWSKI MAKSYMILIAN I.RABONG DNS
26 MKS 2 GÓRSKI ŁUKASZ J.SUCHOCKI DNS
27 MKS 2 METERA JAROSŁAW J.SUCHOCKI DNS
28 MKS 2 LUŚTYK JAN I.RABONG DNS
29 MKS 2 MALISZEWSKI JAN J.SUCHOCKI DNS
30 MKS 2 UTRATA PAWEŁ I.RABONG DNS
31 MKS 2 MAKOWIECKI JAN J.SUCHOCKI DNS
32 MKS 2 SOKOŁOWSK JAN J.SUCHOCKI DNS
34 MKS 2 WĄSOWSKI FRANCISZEK J.SUCHOCKI DNS
35 MKS 2 WIERCIOCH JACEK J.SUCHOCKI DNS
36 MKS 2 KOWALUK KAMIL J.SUCHOCKI DNS
37 MKS 2 KARASIŃSKI ANTONI J.SUCHOCKI DNS
38 MKS 2 WYSZOMIRSKI ADRIAN J.SUCHOCKI DNS
39 MKS 2 LERKA KAMIL J.SUCHOCKI DNS
BIEG NR 11 . DZ  GODZ. 12.30
4 WTW FACON JULIA A.RENC 05:35,4
2 WTW KRUKOWSKA ZOFIA A.RENC 06:09,0
5 AZS UW BORYS JULIA R BORYS 06:14,2
6 MKS 2 GOŁUBIEWSKA MAŁGORZATA A.DURJASZ 06:16,9
7 WRC GÓRZYŃSKA WERONIKA M.BRODZIAK 06:21,9
3 MKS 2 PIELECHOWSKA NATALIA    A.DURJASZ 06:43,0
9 MKS 2 CHRZANOWSKA JULIA A.DURJASZ 06:48,5
12 MKS 2 NOWAKOWSKA MAJA A.DURJASZ 06:55,1
1 MKS 2 DASZYŃSKA JULIA A.DURJASZ DNS
8 WTW BARSZCZEWSKA HANNA A.RENC DNS
10 WRC TALAROWSKA MAJA M.BRODZIAK DNS
11 WTW GRUDZIECKA  LENA   A.RENC DNS
13 WTW GRUDZIECKA POLA A.RENC DNS
BIEG NR 12 . CH  GODZ. 12.45
1 WTW ANUSZEWSKI DOMINIK D.BRODIAK 05:41,9
3 WTW ŚLADEWSKI STANISŁAW D.BRODZIAK 05:49,3
13 MKS 2 UTRATA PAWEŁ I. RABONG 05:51,5
12 MKS 2 PIERŚCIENIEWSKI MAKSYMILIAN I. RABONG 05:51,7
4 MKS 2 FLORCZUK KRYSTIAN J.SUCHOCKI 05:53,3
9 WTW PYCZOT MATEUSZ D.BRODZIAK 06:08,7
2 MKS 2 BORYSIUK MIŁOSZ J.SUCHOCKI DNS
5 WTW PONIAKOWSKI STANISŁAW D.BRODZIAK DNS
6 WRC KARULIK MICHAŁ A.SAKOWSKI DNS
7 WTW STAWOWSKI BORYS D.BRODZIAK DNS
8 WTW CZECHOWICZ BELIN D.BRODZIAK DNS
10 WTW SZELUGA TYMOTEUSZ D.BRODZIAK DNS
11 MKS 2 LUŚTYK JAN I. RABONG DNS

Dodano: 14.12.2017 przez Agataug

Zakończenie sezonu 2016/2017 

Mamy wielką przyjemność serdecznie zaprosić wszystkich Trenerów, Zawodników, Rodziców oraz Przyjaciół Klubu na Uroczystość Zakończenia Sezonu 2016/2017 Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 2, która odbędzie się 13 grudnia 2017 roku  o godzinie 18 w sali kominkowej w naszym klubie.

Podczas Uroczystości nastąpi podsumowanie minionego sezonu, wręczenie nagród zawodnikom za osiągnięte wyniki sportowe oraz przedstawienie nowego składu Rady Samorządu Uczestników MOS nr 2.

Mamy nadzieję na Państwa liczne przybycie!

 Dyrekcja oraz Samorząd Uczestników MOS nr 2

Dodano: 10.12.2017 przez Agataug